KIẾN THỨC  NÊN BIẾT                                                                                                                         TRỞ VỀ

 
 

Chuẩn bị tài chánh cho tuổi hưu trí

 Trước đây không lâu, người ta không bận tâm nhiều về vấn đề tài chánh cho tuổi về hưu. Số tiền đành dụm trong quảng đời làm việc cộng với tiền hưu được hưởng thường đủ chi dùng từ lúc nghỉ hưu đến khi qua đời.

Tuy nhiên ngày nay, với sự gia tăng về tuổi thọ, cộng với đời sống nhiều tiêu xài hơn, có thể người ta sẽ không đủ tiền sống cho hết thời gian về hưu. Lên kế hoạch về tài chánh v́ vậy là một bước quan trọng trước khi về hưu.

Chuẩn bị cho việc về hưu  không cần thiết phải là tích trử tiền bạc để phô trương sau nầy hoặc tạo dựng một ngôi nhà đồ sộ. Nhưng đó là cái nh́n thực tiễn về tài chánh hiện có của chúng ta, quyết định chúng ta cần bao nhiêu tiền trong thời gian hưu trí, dự tính trước những chi phí sẽ tăng lên cho vấn đề sức khỏe và những chi phí bất ngờ, và sẵn sàng cho việc đáp ứng tất cả những nhu cầu trong tương lai nầy để cho chúng ta không phải là gánh nặng cho những người thân và xă hội.

Sau đây là một số câu hỏi chúng ta cần đặt ra khi lập kế hoạch tài chánh cho thời gian hưu trí:

  • Những mục tiêu tài chánh của chúng ta là ǵ?

  • Hiện tại chúng ta có bao nhiêu tài sản?

  • Chúng ta cần bao nhiêu trong thời gian hưu trí?

  • Số tiền kiếm được trong thời gian hưu trí kỳ vọng sẽ là bao nhiêu?

  • Làm thế nào để bắt đầu tạo điều kiện cho tuổi về hưu?

Thiết lập những mục tiêu tài chánh

Cố gắng thiết lập những mục tiêu thực tiễn càng đặc biệt càng tốt. Ví dụ, bạn có thể nhắm đến việc có được một số thu nhập hưu trí cố định hàng năm, và bạn có thể muốn dành ra một số nào đó cho con cháu. Khi bạn xác định số lượng mục tiêu càng chính xác, việc ước tính nhu cầu tài chánh tương lai của bạn càng dễ dàng.

Xác định tổng tài sản của bạn

Làm một bản liệt kê chi tiết tất cả những vật dụng tài sản bạn có, bao gồm nhà cửa, các trương mục ngân hàng, giá trị tiền mặt về bảo hiểm nhân thọ, mutual fund, cổ phần (stock), cổ phiếu (bond), và những số tiền đầu tư khác. Cộng tất cả giá trị thị trường của những tài sản bạn có, rồi trừ đi những khoản nợ (nợ nhà, xe và những món nợ vay khác, thẻ tín dụng, và thuế phải trả). Số c̣n lại là tài sản thật sự của bạn, sẽ giúp trong việc quyết định bao nhiêu tiền bạn cần thêm để đạt được mục tiêu.

Ước lượng nhu cầu tài chánh của bạn

Ước tính 70% mức thu nhập của bạn trước khi về hưu để có được một cuộc sống không thay đổi lúc về hưu. Tuy nhiên, đây chỉ là sự ước lượng rất tổng quát, v́ số tiền cần thiết của bạn tùy thuộc vào những mục tiêu bạn đặt ra khi về hưu. Một số người sống một cuộc sống rất đơn giản và v́ vậy có thể cần rất ít; những người khác lại cần nhiều hơn.

Bạn có thể so sánh sự chi phí hiện tại và tương của bạn để có một khái niệm tổng quát bao nhiêu tiền bạn cần khi về hưu.

Lập kế hoạch cho tiền về hưu

 Không dễ ǵ quyết định một cách chính xác số tiền bạn sẽ có khi về hưu. Tốt nhất là “phỏng đoán” càng gần càng tốt số tiền có được từ các nguồn thu nhập.

Phần lớn những người đă về hưu nhận tiền từ các nguồn sau đây:

  • Từ Chính phủ - Tiền già (Old Age Security), Tiều hưu (Canadian Pension Plan, và đối vớ những người có mức thu nhập thấp có thể có then tiền Guaranteed Income Supplement, hoặc tiền Allowance for the Survivor.

  • Tiền hưu của sở làm

  • Những đầu tư cá nhân - tiền tiết kiệm và đầu tư cá nhân, bao gồm Registered Retirement Savings Plan (RRSP), annuities (tiền lănh hàng năm) và cổ phiếu (bonds).

  • Những thu nhập khác - từ việc làm bán thời gian, tiền cho thuê nhà, và/ hoặc quà từ con cái.

Tiền già (OAS), tiền GIS (Guaranteed Income Supplement) và Allowance được điều chỉnh mỗi ba tháng để thích hợp với mức lạm phát. Để ước tính tiền thu nhập trong tương lai từ những nguồn đầu tư, cần phải tiên đoán mức độ phát triển của những nguồn đầu tư đó và chúng sẽ tạo ra được bao nhiêu tiền trên nền tảng giá trị hiện tại. Ảnh hưởng của sự lạm phát cũng phải được tính vào, và cũng đừng quên khấu từ tiền thuế.

Lập kế hoạch qua việc đầu tư

Mức thu nhập qua các chương tŕnh Tiền già (Old Age Security) và Tiền hưu (Canada Pension Plan) hầu như không đủ giữ mức sống như khi bạn chưa về hưu. Bạn phải cần một số loại tiền thu nhập khác. Nếu bạn chưa sẵn sàng thực hiện việc nầy, bây giờ là lúc bắt đầu suy nghĩ đứng đắn về việc làm thế nào để khi bạn về hưu có một đời sống thoải mái hơn. Khởi sự càng sớm càng tốt, nhưng nên nhớ rằng, trễ cũng c̣n hơn là không.

Thay v́ giữ tiền dư ở các trương mục ngân hàng, nơi mà chúng tạo ra số tiền lời rất nhỏ, bạn có thề nghĩ đến những loại đầu tư thông thường dưới đây:

Registered Retired Savings Pans (RRSP- Quỹ Tiết Kiệm Hưu Trí)

Mỗi năm, bạn được phép đóng 18 phần trăm tiền thu nhập (tối đa $15,500) cho quỹ RRSP. Nếu bạn không đóng đủ 18 phần trăm, bạn có thể đóng thêm trong những năm sau.

Số tiền đóng vào quỹ RRSP bạn không phải đóng thuế nếu bạn không rút ra. Đến cuối năm 69 tuổi của bạn (ngày 31 tháng Mười Hai – không phảI ngày sinh nất), bạn phải rút tiền RRSP của bạn (và trả tiền thuế) hoặc chuyển số tiền đó qua chương tŕnh Registered Income Fund (RRIF) hoặc chương tŕnh annuities (tiền rút hàng hàng năm).

Nếu bạn có một một chương tŕnh đầu tư lớn hơn, hăy suy nghĩ cẩn thận trước khi bạn lựa chọn giải pháp rút tiền ra v́ tiền thuế sẽ rất cao. Thay v́ vậy, nếu bạn đầu tư lại vào chương tŕnh R̀F hay annuity (rút hàng năm) bạn có thể rút ra từ từ trong vài năm và do đó không bị trả thuế cao cho một năm.

Chương tŕnh RRIF có tính chất uyển chuyển hơn chương tŕnh annuity. Với chương tŕnh nầy, bạn có thể rút tiền ra bất cứ khi nào bạn cần, thay v́ phải rút một số tiền cố định ở một thời điểm cố định. Tuy nhiên, bạn bắt buộc phải rút ra một số tiền tối thiểu từ chương tŕnh RRIF mỗi năm.

Không phải bất cứ người nào cũng có thể có lợi khi đóng vào chương tŕnh RRSP. Ví dụ, nếu mức thuế bạn phải đóng vào thời gian bạn rút tiền cao hơn hiện nay, rơ ràng là bạn bị lỗ. Cũng vậy, nên nhớ rằng rút tiền từ RRIF và RRSP có thể ảnh hưởng đến số tiền già (OAS- Old Age Security) của bạn.

Canada Savings Bonds (CSBs) và Canada Premium Bonds (CPBs)

CBSs và CPBs là cách an toàn để đầu tư cho tuổi về hưu. Chúng được đưa ra do chính phủ Canada và có thể được mua giống như RRSP hay RRIF từ Bank of Canada. CBSs được rút ra bất cứ lúc nào, trong khi CPSs chỉ được rút ra mỗi năm một lần. Để biết thêm chi tiết xin vào web site www.csb.gc.ca

Terms deposits và guaranteed investment certificates

Những đầu tư nầy thường được thực hiện qua ngân hàng, ở đó bạn có thể gởi một số tiền trong một thời gian đặc biệt với một mức lời cố định. Cách đầu tư nầy có tính cách uyển chuyển về việc bạn có thể chọn lựa thời gian theo ư muốn.

Stocks và Bonds

Khi bạn mua cổ phần, bạn mua một phần quyền làm chủ của một công ty. Bạn có thể mua và bán các cổ phần trên h́nh thức trao đổi cổ phần thường qua một trung gian. Cổ phiếu, ngược lại, giống như là tiền cho một công ty vay. Bạn nhận tiền lời trên cổ phiếu và lấy lại tiền vốn khi kỳ hạn hết.

Mutual funds

Đây là những quỹ (trung tâm góp vốn) những món tiền đầu tư từ nhiều cá nhân được điều hành bởi những giám đốc chuyên môn. Bạn có thể đầu tư vào Mutual funds ở bất cứ cơ quan về tài chánh nào và rất phổ thông trong giới đầu tư.

Life Insurance

Phần lớn người ta mua bảo hiểm nhân thọ để bảo đảm cho nhu cầu tài chánh những người tùy thuộc trong trường hợp có ǵ xảy ra, nhưng bạn cũng có thể mua bảo hiểm nhân thọ như một h́nh thức để dành tiền. Có môt số bảo hiểm nhân thọ có chính sách cho phép rút tiền khi bạn về hưu.

Real estate

Đầu tư vào một ngôi nhà lớn hơn khi bạn bạn c̣n trẻ là một loại đầu tư để bạn có thể có được một số tiền khi bạn đổi nhà nhỏ hơn. Mua một ngôi nhà thứ hai để cho thuê là một cách khác để chuẩn bị cho sự thu nhập khi về hưu. V́ chi phí về bảo tŕ cao, lợi nhuân kiếm được từ nhà cửa có thể không nhiều, trừ khi giá nhà tăng lên ở khu vực bạn đầu tư.

Equity in business

Uy tín tạo được cho việc kinh doanh của bạn cũng là một ngưồn có giá trị khi bạn quyết định bán cơ sở kinh doanh của bạn khi về hưu.

Trường hợp bạn không có tiền để đầu tư th́ sao?

Không phải ai cũng may mắn có tiền dư. Có nhiều người tiền lương chỉ đủ tiêu dùng.

Tuy nhiên, dù bạn không không có khả năng để dành một chút tiền từ nguồn thu nhập, cũng có cách để bạn sống thoải mái khi về hưu, nếu bạn cố gắng.

Giảm bớt chi tiêu

Một b́nh chứa có một lỗ rỉ sẽ từ từ trở nên trống không. Công việc của bạn là t́m xem đâu là những lỗ hổng trong túi tiền của bạn và bít chúng lại. Ghi tất cả những chi tiêu của bạn trong một vài tháng và rồi phân tích để t́m thấy tiền đi đâu. Sau đó, phân phối ngân sách một cách hợp lư cho mỗi loại chi tiêu và thực hiện đúng theo. Coi “tiền để dành” cũng là một mục chi tiêu, và để riêng số tiền đớ trước khi bạn bắt đầu chi tiêu.

Điều chỉnh cách sống

Nếu người khác với mức thu nhập và những đ̣i hỏi cũng giống như bạn mà vẫn sống được tốt đẹp, trong khi bạn lại phải phấn đấu với vấn đề tài chánh, th́ phải có cái ǵ đó không đúng – có thể là bạn sống một cách sống quá phung phí, hoặc có thể bạn chi tiêu không khéo léo.

Xem xét lại từng mục chi tiêu và tự hỏi bạn có cần thiết  phải chi tiêu nhiề tiền cho việc đó hay không? Bạn có cần phải chạy chiếc xe van khi con cái không c̣n theo bạn trong những cuộc đi ra ngoài của gia đ́nh? Bạn có thật sự đọc tờ tạp chí mà bạn đặt mua, hoặc có cần gia nhập một câu lạc bộ mà bạn không thấy có ích lợi?

Ngay cả khi bạn không chi phí cho những thứ xa xỉ, có thể việc thay đổi cách sống sẽ giúp bạn tiết kiệm, như bỏ hút thuốc và giảm sự ăn vặt không cần thiết. Một xu chỗ nầy, một cắc chỗ kia có thể làm giảm sự chi phí hằng năm rất đáng kể. Cố gắng phân chia những món “phải có” và những món “có th́ tốt”, và bạn sẽ phải ngạc nhiên với sự giảm chi phí bạn đạt được.

Khai báo tất cả các phí tổn

Bạn nên cố gắng t́m hiểu mọi quyền lợi của bạn và khai báo, nhất là khi bạn thuộc nhóm người lợi tức thấp. Vào web site www.canadabenefits.ca để xem có chương tŕnh liên bang hay tỉnh bang nào có thể giúp cho t́nh trạng tài chánh của bạn.

Về hưu trễ

Về hưu trễ, bạn có thể có thêm thu nhập trong vài năm và như vậy có thể để dành nhiều hơn. Thêm vào đó, bạn sẽ lănh đuợc mức hưu cao hơn. Tuổi về hưu ở Canada là 65 tuổi. Nếu về hưu sớm, tiền hưu sẽ bị cắt giảm 0.5% trên mỗi tháng sớm (về hưu sớm hơn 65 tuổi một tháng th́ bị giảm 0.5%, hai tháng 1%, ba tháng 1.5% v.v…), nếu về hưu trễ, bạn sẽ được thêm 0.5% cho mỗi tháng trễ.

Làm việc bán thời gian

Nếu bạn vẫn c̣n năng động và sức khỏe, tại sao bạn hoàn toàn nghỉ việc khi về hưu? T́m một công việc bán thời gian có thể sẽ làm cho bạn thích thú. Việc làm bán thời gian có thể sẽ trở nên một sự ban phúc giúp bạn giữ tinh thần năng động và đóng góp thêm vào đời sống hưu trí của bạn.

(Theo Jannie Chua)

 

 

 

Những Bài Cũ

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.