TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 searchvn.net                                                                                                                            TRỞ VỀ

Google

CHÙA TÂY TẠNG

VỀ NGUỒN

THIỆN TRÍ THỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DƯỢC SƯ

KINH SÁM DƯỢC SƯ
Trí Quang dịch

Sự Lợi Ích của Pháp Môn Dược Sư

Hoằng Nhất Đại Sư thuật - Thích Pháp Chánh dịch

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

Tỳ Kheo Thích Hằng Quang giảng giải

Sutra of the Merit and Virtue of the Past
Vows of Medicine Master Vaidurya Light Tathagata

 

Hoa Nghiêm

Pháp Hoa

Bát Nhă

Duy Ma Cật

Lăng Nghiêm

Dược Sư

Thiền

Tịnh

Mật

Việt Nam

Đạo Phật Ngày Nay

 

 

 

 

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.