TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 searchvn.net                                                                                                                            TRỞ VỀ

 

 

 

NGHIÊN CỨU - TRIẾT HỌC

NHU CẦU VỀ TÂM AN B̀NH VÀ L̉NG LÂN MẪN - Dalai Lama

 

Sự Thành Lập Kinh Điển Phật Giáo - Daisaku Ikeda

Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ - Daisaku Ikeda

Sự Khởi Dậy của Phật Giáo Đại Thừa – Daiaku Ikeda

Bộ Phái Phật Giáo – Daisaku Ikeda

 

T́m Hiểu về Bát Nhă Không Tuệ Học - Nguyễn Thế Đăng

T́m hiểu hệ thống Bát Nhă và chủ đề tư tưởng của nó: Tánh Không - Nguyễn Thế Đăng

Bát Nhă: Chánh Kiến Giải Thoát - Nguyễn Thế Đăng

Trường Phái Trung Quán – Nguyên Hảo sọan dịch

Tam Luận Tông – Nguyên Hảo sọan dịch

Đại Trí Độ Luận – Nguyên Hảo sọan dịch

Bát Nhă và Mật Tông – Nguyên Hảo sọan dịch

Tu Bát Nhă – Nguyên Hảo

Bát Nhă và Bát Nhă Tâm Kinh – Nguyên Hảo

Lược Giải Tâm Kinh Bát Nhă – Nguyên Hảo

 

Giới Thiệu Kinh Duy Ma Cật - Tuệ Sỹ

Duy Ma Cật và Lư Tưởng Người Cư Sĩ – Daisaku Ikeda

 

Sự Thành H́nh Kinh Pháp Hoa – Daisaku Ikeda

Tinh Thần Kinh Pháp Hoa – Daisaku Ikeda

MƯỜI TƯ TƯỞNG PHÁP HOA TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

 

Pháp dạy người của Lục tổ đại sư

Pháp dạy người của Tuệ Trung Thượng Sỹ

B́nh Thường Tâm Là Đạo - Nguyên Hảo

 

Mười huyền môn: trật tự của thế giới trong tương quan vô tận - Tuệ Sỹ

Triết Lư Hoa Nghiêm: Quốc Độ Chư Phật – Truong Trừng Cơ

Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm và Đức Phật lịch sử

 

Trung Ấm Thân

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.