TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 searchvn.net                                                                                                                            TRỞ VỀ

 
 

Kinh Bát Dương

 

I.- Phần thứ nhât: Pháp Hội Thành Tựu

Tôi nghe thế nầy, Một thủơ nọ, Phật ở trong thành Tỳ Da Ly Đạt Ma, ấp Liêu Quách. Mười phương hướng về, bốn chúng vây quanh.

II.- Mở bày Chánh Kiến

Lúc bấy giờ, Vô Ngại Bồ tát, từ trong chúng đứng dậy, chấp tay hướng về phía Phật, cung kính thưa rằng:

- Bạch Thế Tôn! Chúng sanh trong cơi Diêm phù đề nầy từ vô thủy đến nay, xoay vần sanh ra, lên miên không dứt, người hiểu biết th́ ít, người thiếu trí th́ nhiều, người niệm Phật th́ ít, người cầu Thần th́ nhiều, người giữ giới th́ ít, người phá giới th́ nhiều, nguời cố gắng th́ ít, người biếng nhác th́ nhiều, người trí tuệ th́ ít, người ngu si th́ nhiều, người sống lâu th́ ít, người ngắn mạng th́ nhiều, người thuyền định th́ ít, người tán loạn th́ nhiều, người giàu sang th́ ít, người nghèo hèn th́ nhiều, người dễ dạy th́ ít, người cứng đầu th́ nhiều, người thẳng ngay th́ ít, người cong vạy th́ nhiều, người trong sạch th́ ít, người tham lam th́ nhiều, người bố thí th́ ít, người gian lận th́ nhiều, người thành thật th́ ít, người dối trá th́ nhiều, t́nh đời cạn lợt, phép quan dữ tợn, thuế dịch nặng nề, trăm họ nghèo khổ, việc cầu khó được, do v́ tin tà bỏ chính chịu khổ như vậy. Nguyện xin Thế Tôn v́ những chúng sanh tà kiến, giảng dạy pháp chánh kiến, làm cho được hiểu ngộ, thoát khỏi các khổ.

Phật dạy:

- Lành thay! lành thay! Vô Ngại Bồ Tát! Ông có ḷng từ bi, v́ những chúng sanh tà kiến mà hỏi Như Lai pháp Chánh kiến không thể nghĩ bàn. Ông hăy lắng nghe, khéo léo suy nghĩ, ta sẽ v́ ông phân biệt giải nói kinh Thiên Địa Bát Dương. Kinh nầy chư Phật quá khư đă nói, chư Phật vị lai sẽ nói, chư Phật hiện tại đang nói.

Phàm trong trời đăt, thân người là trên hết, là quí nhất trong vạn vật. Nhơn là chơn, tâm không vọng niệm, thân làm việc chơn chánh. (Phảy) bên trái là Chơn, (nét) bên phải là Chánh, thường làm việc chơn chánh, nên gọi là nhơn. Do đó biết rằng con người có thể mở Đạo, Đạo nhuần nơi thân, cùng đạo cùng nhơn, bèn thành Thánh Đạo.

Lại nữa, Vô Ngại Bồ Tát! hết thảy chúng sanh, có được thân người, không lo tu phước, bỏ thật theo giả, tạo các ác nghiệp, khi đến lúc chết, ch́m đắm biển khổ, chịu các thứ tội, nếu nghe Kinh nầy, tâm tin không trái, liền được giải thoát các nạn do tội gây ra, ra khỏi biển khổ, thiện thần bao vệ, không các chướng ngại, tốt lành ích thọ, không bị chết yểu. Do ḷng tin tưởng, được phước như vậy, huống lại có người chịu khó biên chép, nhận lănh tụng đọc, đúng pháp tu hành, công đức người nầy không thể nói được, không thể đo lường, không có ngần mé, sau khi thọ hết, thành tựu Phật đạo.

Phật bảo Vô Ngại Bồ Tát Ma Ha Tát:

- Nếu có chúng sanh, tin tà thấy ngược, liền bị tà ma, ngoại đạo, li, mị, vọng, lượng, chim kêu, trăm quái, các quỷ thần ác, đến gần làm hại, các loại bệnh hiểm, chịu các bệnh khổ không lúc nào dừng, đọc Kinh (nầy) ba biến, các ác quỷ ấy thảy đều tiêu diệt, các bịnh tiêu trừ, thân mạnh sức đủ. Công đức đọc Kinh được phước như vậy.

Nếu có chúng sanh bị nhiều dâm dục, sân giận, ngu si, tham lam đố kỵ, nếu gặp Kinh nầy, tin tưởng cúng dường, tụng đọc ba biến, các ác ngu si thảy đều tiêu diệt, từ bi hỉ xả, được vào Pháp Phật.

Lại nữa Vô Ngại Bồ Tát! Nếu thiện nam tử, hoặc thiện nữ nhơn, làm pháp hữu vi, trước hết tụng đọc Kinh nầy ba biến, phá tường động thổ, xây dựng nhà cửa, nhà nam nhà bắc, chái đông chái tây, nhà bếp, nhà khách, cửa cổng giếng bếp, chày, thang, kho chứa, chuồng nuôi lục súc, Nhựt Du Nguyệt Sát Tướng quân, Thái Tuế, Hoành phan, Báo vĩ, Ngũ thổ địa kỳ, Thanh long, Bạch hổ, Châu tước, Huyền vũ, lục giáp cấm kỵ, mười hai thời thần, Thổ úy, Phục long, tất cả quỉ mị, thảy đều lẩn trốn, rời xa bốn phương, h́nh tiêu bóng diệt, không đến làm hại, tốt lành rất lớn, được phước vô lượng.

Thiện nam tử! sau khi khởi công, chỗ ở măi yên, đất nhà bền bỉ, giàu sang tốt đẹp, không cầu tự có. Nếu có đi xa, đi lính, làm quan, được nhiều lành tốt, cửa nhà hưng thịnh, người được sang quí, con cháu đông vầy, cha hiền con hiếu, trai trung gái trinh, anh nhường em nhịn, vợ chồng ḥa thuận, tín nghĩa đốc thân, mong cầu thành tựu. Nếu có chúng sanh, bị huyện bắt giam, giặc cắp ŕnh rập, đọc Kinh (nầy) ba biến tức được giải thoát.

Nếu thiện nam tử, hay thiện nữ nhơn, nhận lănh đọc tụng, v́ người biên chép Kinh Bát Dương nầy, khi vào lửa nước, không bị đốt, trôi, nếu tại núi rừng, cọp sói ẩn dấu, không bị tám họa, thiện thần bảo vệ, thành Vô Thượng Đạo.

Lại nếu có người nói lời dối trá thêu dệt đủ điều, lời ác hai lưỡi, nếu hay thọ tŕ đọc tụng Kinh nầy, trừ được bốn tội, được bốn vô ngại biện, thành được Phật Đạo.

Nếu người thiện nam, hay người thiện nữ, cha mẹ có tội, đến ngay lâm chung phải đọa địa ngục, chịu vô lượng khổ, các con các cháu tụng đọc kinh nầy cho đến bảy biến, cha mẹ tất được thoát khỏi địa ngục, sanh vào cơi trời, thấy Phật nghe Pháp, ngộ vô sanh nhẫn, thành được Phật đạo.

Phật bảo Vô Ngại Bồ Tát:

- Trong thời Tỳ Bà Thi Phật có ưu bà tắc và ưu bà di tâm không tin tà, kính tin Phật Pháp, sao chép Kinh nầy, nhận lănh đọc tụng, nên làm liền làm, không có chút nghi, niềm tin chân chánh, làm việc bố thí, cúng dường b́nh đẳng, được thân vô lậu, thành tựu đạo Bồ tát, tên là Phổ Quang Như Lai ứng đắc chánh giác, kiếp tên Đại Măn, nước tên Vô Biên, nhân dân nước đó, hành đạo Bồ tát, không pháp thể được. Oai lực của Kinh, quả báo như vậy.

Lại nữa Vô Ngại Bồ Tát! Kinh Bát Dương nầy, lưu hành trong cơi Diêm Phù Đề nầy, bất cứ nơi nào, có tám Bồ tát, các Phạm Thiên Vương, hết thảy minh linh, nhiễu quanh quyển Kinh, cúng dường hương hoa như Phật không khác.

Phật bảo Vô Ngại Bồ Tát Ma Ha Tát:

- Nếu thiện nam tử, hay thiện nữ nhơn, v́ lợi chúng sanh, giảng nói Kinh nầy, hiểu sâu thật tướng, được lư sâu xa, tức biết thân tâm, Phật tâm, Pháp tâm. Biết được như vậy, tức được trí tuệ.

Mắt thường thấy các thứ vô tận sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng tức thị không, tức Diệu Sắc Thân Như Lai.

Tai thường nghe các thứ vô tận thanh, thanh tức thị không, không tức thị thanh, tức Diệu Âm Thanh Như Lai.

Mủi thường ngửi các thứ vô tận hương, hương tức thị không, không tức thị hương, tức Hương Tích Như Lai.

Lưỡi thường hiểu rơ các thứ vô tận vị, vị tức thị không, không tức thị vị , tức Pháp Hỷ Như Lai.

Thân thường biết các thứ vô tận xúc, xúc tức thị không, không tức thị xúc, tức thị Trí Thắng Như Lai.

Ư thường tư tưởng phân biệt các thứ vô tận pháp, pháp tức thị không, không tức thị pháp, tức thị Pháp Minh Như Lai.

Nếu người thiện nam, hay người thiện nữ, với sáu căn nầy hiện ra trong đời, miệng nói lời lành: pháp lành thường chuyển, thành tựu Thánh Đạo; nếu nói lời tà, pháp ác thường chuyển, bị đọa địa ngục.

Thiện nam tử! Lẽ thật thiện ác không thể không tin, thân tâm con người: pháp khí của Phật. Củng như vậy đó, mười hai bộ (Đại Tạng) Kinh, từ xưa đến nay, chuyển tụng không dứt, không hao mảy lông trong tạng Kinh điển của Đức Như Lai, chỉ người thấy Tánh mới rơ biết được, Thanh văn, phàm phu không thể biết được.

Thiện nam tử! Đọc tụng Kinh nầy, đạt lư tướng thật, tức biết thân tâm chính là pháp khí của các đức Phật. Nếu mê không tỉnh, không biết thân tâm chính là nền tảng của Pháp Giác Ngộ, trôi lăn các cơi, đọa vào đường ác, ch́m măi biển khổ, không dịp nghe được danh tự Phật Pháp.

Lúc bấy giờ có năm trăm thiên tử từ trong đại chúng nghe Phật thuyết Kinh được Pháp nhăn tịnh, tâm rất vui mừng, liền phát Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

III.- Phần ba: Sanh tử Táng theo Chánh Đạo

Vô Ngại Bồ Tát lại bạch Phật:

- Thưa Thế tôn, người trong thế gian, sống chết việc lớn, đến lúc th́ sanh, chết không định ngày, đến lúc th́ chết. Tẩn táng th́ coi lương thần kiết nhựt, rồi mới tẩn táng. Sau khi tẩn táng, lại cũng không yên. Kẻ nghèo khó nhiều, thuận lợi th́ ít. Kính mong thế tôn v́ những chúng sanh tà kiến không trí, nói nhân duyên nầy, làm cho họ được vào trong chánh kiến, trừ các điên đảo.

Phật dạy:

- Lành thay, lành thay! Này Thiện nam tử! Ông hỏi Như Lai về phép tẩn táng, ông hăy lắng nghe, ta sẽ v́ ông nói về trí tuệ, chánh pháp đại đạo. Trời đất xưa nay tánh vốn trong trẻo, mặt trời mặt trăng măi măi sáng sủa, ngày tháng thời gian măi măi tốt lành, chưa từng sai khác.

Này thiện nam tử! Nhơn Vương Bồ Tát, rất đại từ bi, thương xót chúng sanh, coi như con đỏ, làm chủ loài người, làm cha mẹ dân, thuận theo người đời, dạy phép tắc đời, sai làm lịch nhật, ban bố thiên hạ, cho biết được thời tiết, gồm các tự B́nh, Măn, Thành, Thâu, Khai, Trừ, các văn Chấp, Nguy, Phá, Sát. Người ngu chỉ biết theo tự mà dùng, khi gặp hung lỗi lại nhờ thầy tà t́m cách yểm trấn, nói đó là đạo, cầu khẩn tà thần, cúng tế quỷ đói, rước lấy tai ương, tự nhận khổ năo. Người như làm vậy là phản lại thiên thời, làm nghịch địa lư, che mất sự sáng của vầng nhật nguyệt, thường vào nhà tối, ngăn đường Chánh Đạo, hay t́m tà kinh, điên đảo vô cùng.

Lại nữa. Này thiện nam tử, và thiện nữ nhơn, trong lúc sanh sản tụng kinh (nầy) ba biến th́ sanh con lạ, lành tốt rất lớn, thông minh trí tuệ, đầy đủ phước đức, không chết lúc sanh. Lúc chết cũng tụng kinh nầy ba biến, sẽ không chút hại.

Này thiện nam tử! Ngày ngày đều tốt, tháng tháng đều tốt, năm năm đều tốt, thiệt không ngăn cách. Về việc tẩn táng, vào ngày tẩn táng, đọc Kinh (nầy) bảy biến, được nhiều lợi lành, được phước vô lượng, người nhà phú quí, mạnh khỏe sống lâu, đến ngày mạng hết, thành tựu Phật đạo.

Này thiện nam tử! Về đất tẩn táng đừng bàn đến chuyện đông tây nam bắc, nơi có an ổn, người được yên vui, quỉ thần yên vui, tụng Kinh (nầy) ba biến, sau đó sửa dinh, an trí mồ mă, măi không tai chướng, nhà giáu người thịnh, được kiết lợi lớn.

Bấy giờ Thế Tôn nói lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

Sanh ra ngày ngày lành

Chôn cất giờ giờ tốt

Sinh, chết đọc Kinh nầy

Được kiết lợi rất lớn.

Tháng tháng đều lành sáng

Năm năm đều năm tốt

Đọc kinh khi tẩn táng

Vinh hoa măi hưng thịnh.

Lúc bấy giờ bảy vạn người trong chúng nghe Phật thuyết dạy, tâm mở ư tỏ, bỏ tà về chánh, được phần Phật Pháp, vinh viễn cắt trừ được mối nghi hoặc, được tâm Vô Thượng Chánh Giác Bồ Đề.

IV.- Phần thứ tư: Pháp thế gian về Hôn cấu

Băy giờ Vô Ngại Bồ Tát lại bạch Phật:

- Kính thưa Thế Tôn! Hết thảy phàm phu đều lấy hôn phối để kết thành thân, trước hỏi tương nghi, lại t́m ngày tốt, sau mới thành thân. Sau khi thành thân, giàu sang đến già là việc ít thấy, nghèo hèn sanh ly tử biệt th́ nhiều. Một loại tin tà, sai khác ra sao, xin nguyên Thế Tôn giải rơ mối nghi.

Phật dạy:

- Này thiện nam tử! Ông hăy lắng nghe, ta sẽ nói rơ. Phàm lư âm dương ở trong trời đất, nhựt âm nguyệt dương, thủy âm hỏa dương, nam âm nữ dương, khí trời đất hợp th́ cỏ cây sinh, trời trăng giao ḥa làm cho bốn mủa tám tiết thuận trôi, nước lửa giao ḥa làm cho hết thảy vạn vật trưởng thành, nam nữ ḥa thuận, con cháu hưng thịnh, đó là đạo thường ở trong trời đất, cái lẽ tự nhiên, pháp tắc thế tục.

Này thiện nam tử! người ngu không trí, tin nơi thầy tà, bói toán cầu tốt, không chịu tu thiện, tạo nhiều nghiệp ác, sau khi mạng chung, được lại thân người như đất móng tay, đọa vào địa ngục, súc sanh, quỷ đói, như đất đại địa. Này thiện nam tử! Được lại thân người, chánh tín tu thiện như đất móng tay, c̣n người tin tà tạo các ác nghiệp như đất đại địa.

Này thiện nam tử! khi kết hôn thân, không cần phải coi thủy hỏa khắc nhau, bào thai yểm nhau, niên mạng không đồng, chỉ coi lộc mạng mà biết phước đức có nhiều hay ít, bảo với bà con vào ngày hô nghinh đọc tụng kinh nầy th́ được thành tựu. Đó là lành lành cùng đến với nhau, sáng sáng cùng quyện vào nhau, cửa cao người quí, con cháu hưng thịnh, thông minh trí tuệ, có nhiều nghề khéo, hiếu kính lẫn nhau, kiết lợi vô cùng, không bị trúng yểu, phước đức đầy đủ, thành tựu Phật đạo.

Lúc bấy giờ có tám vị Bồ tát, do thần lực Phật, được đại tổng tŕ, trong chỗ thường ở, cùng ḥa ánh sáng, phá tà lập chánh, cứu bốn loài sanh, đủ tám giải thoát, các vị tên là: Bạt Đà Bà La Bồ tát lậu tận ḥa, La Lân Na Kiệt Bồ tát lậu tận ḥa, Kiều Việt Đảm Bồ tát lậu tận ḥa, Na La Diên Bồ tát lậu tận ḥa, Tu Di Thâm Bồ Tát lậu tận ḥa, Nhơn Kỳ Đạt Bồ tát lậu tận ḥa, Ḥa Luân Điều Bồ tát lậu tận ḥa, Vô Duyên Quán Bồ tát lậu tận ḥa. Các vị Bồ tát nầy bạch Phật rằng:

- Kính thưa Thế Tôn! Chúng con ở nơi chư Phật nhận giữ đà la ni chú giờ xin nói ra để ủng hộ người thọ tŕ đọc tụng Kinh Bát Dương nầy vĩnh viễn xa ĺa hết những sợ hăi, làm cho hết thảy những vật không lành không thể làm hại, pháp sư đọc tụng, như ở trước Phật. Nói thần chú rằng:

A dà ni, a dà ni, a tỳ la, mạng lệ, mạng đa lệ, xà lê.

Kính thưa Thế Tôn! nếu có người ác muốn đến năo loạn nơi vị pháp sư, nghe thần chú nầy, đầu vỡ bảy phần như nhánh A lê.

V.- Phần thứ năm: Mở bày tên Kinh

Lúc bấy giờ Vô Biên Thân Bồ Tát, từ ṭa đứng dậy, thưa cùng Đức Phật:

- Kính thưa Thế Tôn! V́ sao tên gọi là Bát Dương Kinh, nguyện xin Thế Tôn v́ người nghe Pháp, nói rơ ư nghĩa, làm cho tỉnh ngộ, chóng thấu gốc Tâm, vào tri kiến Phật, vĩnh viễn rời nghi.

Phật dạy:

- Lành thay, lành thay, nầy thiện nam tử! Ông hăy lắng nghe, ta sẽ nói rơ về Kinh Bát Dương. Bát là phân biệt. Dương là hiểu rơ chân lư vô vi của pháp Đại Thừa, phân biệt rơ ràng nhân duyên tám thức là không chỗ được. Lại nói, Tám Thức là kinh (đường giọc), Dương Minh là vĩ (đường ngang), kinh vĩ hợp nhau tựu thành kinh giáo, cho nên gọi tên là Bát Dương Kinh. Tám thức, mắt là sắc thức, tai là thanh thức, mũi là hương thức, lưỡi là vị thức, thân là xúc thức, ư: phân biệt thức, hàm tàng là thức, thức A Lại Da phân biệt căn nguyên không vô sở hữu của tám thức.

Tức biết hai mắt là quang minh thiên. Trong quang minh thiên, hiện Nhật Nguyệt Quang Minh Thế Tôn.

Tai: Thanh Văn thiên. Trong Thanh Văn thiên, hiện Vô Lượng Thanh Như Lai.

Mũi: Phật Hương thiên. Trong Phật Hương thiên, hiện Hương Tích Như Lai.

Lưỡi: Pháp Vị thiên. Trong Pháp Vị thiên, hiện Pháp Hỷ Như Lai.

Thân: Tỳ Lư Giá Na thiên.Trong Tỳ Lư Giá Na thiên, hiện Thành Tựu Tỳ Lô Giá na Phật. Cảnh Tượng Phật tức hiện Lư Giá Na Quang Minh Phật.

Ư : Vô Phân Biệt thiên. Trong Vô Phân Biệt thiên, hiện Băt Động Như Lai.

Tâm: Pháp Giới thiên. Trong Pháp Giới thiên hiện Không Vương Như Lai.

Hàm Tàng: Thức thiên, diễn xuất A hàm Kinh, Đại Bát Nhă Niết Bàn Kinh.

A Lại Da Thức thiên diễn xuất Đại Trí Độ Luận kinh, Lăng Già Luận kinh.

Này thiện nam tử! Phật tức là Pháp, Pháp tức là Phật, hiệp làm một tướng, tức hiện Đại Thông Trí Thắng Như Lai.

Phật thuyết kinh nầy, hết thảy cơi đăt, chấn động sáu cách, ánh sáng chiếu khắp, không có ngần mé, không thể diễn tả, các chốn u minh đều được soi sáng, hết thảy đîa ngục đều bị tiêu diệt, hết thảy tội nhơn đều được thoát khổ.

Bấy giờ tám vạn tám ngàn Bồ tát trong chúng hội một lúc đều chứng quả Thánh, hiệu là Không Vương Như Lai Ưng Đắc Chánh Giác, kiếp tên Ly Cấu, Phật hiệu Vô Biên, hết thảy nhân dân đều được Bồ Tát Đạo, Sáu Ba La Măt, chứng Không Chỗ Được (Vô Sở Đắc), không c̣n đó đây, được Vô Tránh Tam Muội. Sáu vạn sáu ngàn Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, được Đại tổng tŕ, vào pháp Bất Nhị. Vô số thiên, long, Dạ xoa, Càn thác bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người cùng phi nhơn được pháp nhăn tịnh, tu Bồ tát đạo.

VI.- Phần thứ sáu: Chúc lụy

Này thiện nam tử! Người nhận chức quan, vào ngày đăng vị, người vào nhà mới, đọc Kinh (nầy) ba biến, được kiết lợi lớn, thiện thần ủng hộ, thọ mạng dài lâu, phước đùc đầy đủ.

Này thiện nam tử! Nếu đọc Kinh nầy một biến như đọc hết tảy Kinh một bộ, nếu sao chép Kinh nầy một quyển, như sao chép hết thảy Kinh một bộ, công đức không thể nói, không thể đo, bằng với hư không, không có ngằn mé, những người đó đều thành tựu Thánh Đạo.

 

Lại nữa, Vô Biên Thân Bồ tát Ma ha tát! Nếu có chúng sanh không tin Chánh pháp, thường sanh tà kiến, khi nghe Kinh nầy sinh ḷng phỉ báng, bảo không phải lời Phật, người nầy hiện đời bị chứng bạch lại, ác thủng nủng huyết, toàn thân giao lưu, hôi hám dơ bẩn, người thêm tật bệnh, đến ngày mạng chung, đọa ngục Vô gián, lửa trên đót xuống, lửa dưới xông lên, thương sắt xe sắt, toàn thân bị đâm, đồng sôi cho uống, gân cốt tiêu họai, một ngày một đêm, vạn lần chết vạn lần sống, chịu các khổ đau không lúc dừng nghỉ, chê bai Kinh nầy bị tội như vậy.

Phật v́ những người bị tội nói lời kệ rằng:

Thân là thân tự nhiên

Năm vóc tự đầy đủ

Lớn lên tự nhiên lớn

Già đến tự nhiên già

Sanh th́ tự nhiên sanh

Chết tức tự nhiên chết

Cầu dài không được dài

Cầu ngắn không được ngắn

Khổ vui tự ḿnh gánh

Tà Chánh do chính ḿnh

Nếu muốn có công đức

Tụng kinh chớ sinh nghi

Ngàn ngàn vạn vạn đời

Đắc đạo chuyển Pháp luân.

VII.- Phần thứ bảy: Chứng Nhập Diệu Hạnh

Khi Phật nói Kinh nầy, hết thảy đại chúng, được điều chưa từng có, tâm sáng ư tịnh, vui mừng hớn hở, đều hiện tướng phi tướng của chư Phật, vào tri kiến Phật, ngộ tri kiến Phật, không nhập không ngộ, không có pháp để được, tức vui Niết bàn.

Bấy giờ Thế Tôn muốn nói lại những lời vi diệu trọng yếu, nói kệ như sau:

Tướng đoan chánh đầy đủ

Sanh từ nhà cự ức

Ḷng bố thí dũng mănh

Làm người không tham lam

Người nữ nghe pháp nầy

Rất phấn khởi mừng vui

Được bỏ thân người nữ

Sanh ra làm thân nam

Đao binh không thể hại

Trùng độc không thể hại

Huyện quan và giặc cướp

Không hại được người nầy

Cung kính chấp tay lễ

Trăm ác đều trừ sạch

Trước sau không thể hại

Người hành theo Kinh nầy.

VIII.- Phần thứ tám: Phụng Hành Thủ Hộ

Lúc bấy giờ, các vị Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, cùng bốn Đại Thiên vương cùng bạch Phật rằng:

- Kính thưa Thế Tôn! Chúng con đều cùng ủng hộ kinh Bát Dương Thần Chú, con nguyện giúp đỡ ủng hộ người có ḷng tin, nếu bị tật bịnh làm cho tiêu trừ.

Các vị Bồ tát, ngài Xá Lợi Phật, các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, trời, rồng, quỉ thần, A tu la, Chuyển luân thánh vương vui mừng đảnh lễ, tin lănh làm theo.

Tán rằng:

Kinh Bát Dương là Đạo chân chính

Ba đời chư Phật hiểu đành rành

Trời Phạm, thần minh đều vi nhiểu

Quá khứ tu tŕ huệ thành Phật

Nghe Kinh suy tư đều đốn hiểu

Nếu có người tụng tạo công đức

Người thiện nầy sanh không chết yểu

Con nguyện với tất cả chúng sanh

Các nguyện các cầu đều đầy đủ

Vô thủy đến nay theo sóng dạt

Trên thân chồng chất chuyện không an

Bốn rắn cùng bơi, ba độc huân

Sắc giặc điên cuồng, mười triền sử

Dập dồn gió nghiệp về bức bách

Mịt mù trong núi lớn vô minh

Lẫn lộn hoang mang niềm dục lạc

Bồn chồn tham sân si đốt cháy

Trôi lăn sanh tử biển ân ái

Mịt mờ ch́m đắm sông vọng t́nh

Rùa mù gỗ nổi việc chẳng thường

Hạt cải đầu kim gặp gỡ khó

Phật hiện trong đời đừng chểnh măng

Thánh hiền răn dạy chớ coi thường.

Tụng Tâm Kinh

Niệm Phật

Tán:

Bát Dương bí nghĩa phơi bày, pháp vi diệu khó lường, hiểu rơ lư Chân Thường, Sáu trí sáng tỏ tường, Vạn đức trang nghiêm, Thánh chúng giáng đạo tràng.

Nam mô Vô Ngại Bồ Tát (3 lần) Ma Ha tát.

Nguyên Hảo dịch

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.