TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 searchvn.net                                                                                                                            TRỞ VỀ

 
 

Kệ Lăng Nghiêm

(Thời công phu sáng)

 Nam mô Lăng Ngiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Diệu trạm tổng tŕ bất động tôn

Thủ Lăng Nghiêm Vương đời ít có

Tiêu điên đảo tưởng trong ức kiếp

Chẳng trải tăng kỳ được Pháp Thân

Nguyện nay đắc quả thành Bảo Vương

Về độ như thế hằng sa chúng.

Nguyện đem toàn thể thân tâm nầy

Phụng sự cơi nước nhiều như bụi

Thế mới thật là báo Phật Ân.

Cúi xin Thế Tôn chứng minh cho

Đời ác năm trược thề vào trước

C̣n một chúng sanh chưa thành Phật

Rốt chẳng nơi kia nhận Niến Bàn.

Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi

Mong xét trừ cho lầm vi tế.

Khiến con sớm lên Vô Thượng Giác

Nơi mười phương cơi ngồi Đạo Tràng

Tánh hư không c̣n có thể tiêu

Tâm Kim Cang không hề động chuyển.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp

Nam mộ Thường Trụ Thập Phương Tăng

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiên

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát.

Bấy giờ Thế Tôn ,

Từ đảnh phóng ra,

Trăm báu hào quang,

Trong quang phóng xuất,

Sen ngàn cánh hoa,

Có Hóa Như Lai,

Ngồi trong hoa báu,

Đảnh phóng mười đường,

Trăm báu quang minh,

Mỗi mỗi quang minh

Đều biến hiện ra

Mười hằng hà sa

Kim Cang Mật Tích

Hơn núi Cầm Xử

Khắp cơi hư không.

Đại chúng trông lên,

Sợ - thích ḥa lẫn,

Cầu Phật thương che,

Nhất tâm nghe Phật,

Tướng Vô-Kiến-Đảnh

Phóng quang, Như Lai

Tuyên thuyết thần chú:

(Tŕ chú Lăng Nghiêm) 

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.