TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 searchvn.net                                                                                                                            TRỞ VỀ

 
 

Từ Thị Di Lặc

Di Lặc thật Di Lặc 

Phân thân ngh́n trăm ức 

Luôn luôn chỉ dạy người 

Người đời không tự biết.

Kinh Pháp Hoa nói về Ngài Di Lặc:

“…Trong hàng tám trăm người đệ tử có một người tên Cầu Danh, người nầy tham ưa danh lợi, dầu cũng đọc tụng Kinh mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Người nầy cũng do có trồng các nhơn duyên căn lành nên đặng gặp vô lượng trăm ngh́n muôn ức đức Phật mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Di Lặc nên biết! Lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta (Văn Thù) đấy. C̣n Cầu Danh Bồ Tát chính là ngài đấy…”

(Kinh Pháp Hoa – Phẩm Tựa)

Lại có người hỏi Tuệ Trung Thượng Sỹ:

- Dật Đa (Di Lặc) không tu định huệ, tại sao vẫn thành Phật"

Sư đáp:

Đào thắm trên cây thời tiết đúng

Cúc vàng bên dậu chẳng là Xuân!

(Hồng đào thụ thượng chân thời tiết

Hồng cúc ly biên bất thị Xuận)

(Thương Sỹ Ngữ Lục)

“Kinh Di Lặc Thượng Sanh nói : “Không khởi tu thiền định, không vọng trừ phiền năo. Phật thọ kư cho người này thành Phật không nghi”.

Học sĩ Trần Tú Ngọc có lần hỏi Tổ Vạn Tùng rằng : “Đức Di Lặc Bồ Tát v́ sao chẳng tu thiền định, chẳng dứt trừ phiền năo ?”

Tổ Tùng đáp : “Chân Tâm vốn tịnh, nên chẳng tu thiền định. Vọng tưởng vốn không, nên chẳng dứt ĺa phiền năo”.

Học sĩ lại đem câu này hỏi Ngài Hương Sơn Đại Nhuận Ḥa Thượng. Ngài đáp : “Tâm Thiền vốn định, chẳng trở lại tu. Phiền năo tịch diệt, chẳng cần lại đoạn”.

Học sĩ lại đem hỏi Ngài Trúc Lâm Hải Cự Xuyên. Tổ Xuyên đáp : “Vốn không có thiền định, phiền năo !”

Học sĩ nói : “Chỉ có thế này mới khoái !”

(Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông)

 

Bố Đại Ḥa Thượng là một hóa thân của đức Di Lặc. Tương truyền bài kệ sau đây là của Ngài:

Ta vẫn là ta tự thuở nào

Người nh́n ta khác bởi chiêm bao

Khi làm Ḥa thượng khi dân dă

Ta vẫn là ta tự thuở nào.

Khi sắp tịch Ngài ngồi ngay thẳng trên bàn thạch dưới đông lang ở chùa Nhạc Lâm, nói bài kệ: 

Di Lặc thật Di Lặc 

Phân thân ngh́n trăm ức 

Luôn luôn chỉ dạy người 

Người đời không tự biết.

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.