TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 searchvn.net                                                                                                                            TRỞ VỀ

 
 

 

ĐẦU NGUỒN HƠI THỞ

 

Ngồi uống trà buổi sáng, lắng nghe hơi thở ra vào, tâm thức tỉnh lặng. Đầu nguồn của hơi thở là đầu nguồn của thấy nghe… Đó cửa vào cơi Đông Phương trong kinh Pháp Hoa. Đức Thế Tôn phóng ánh sáng từ bạch hào chiếu soi tận cùng các cảnh giới ở phương Đông. Và thể diệu trong cơi Phương Đông đó là sự b́nh đẳng tuyệt đối của các pháp. Một tổ chim, một hang chuột hay một ṭa lâu đài đều có giá trị ngang nhau. Mọi con người và thú vật đều có một niềm ước vọng hạnh phúc như nhau, đều b́nh đẳng trong khả năng thực hiện ước vọng đó. Tất cả đều có Phật Tánh. Và tiềm năng đó cần có môi trường để hiển lộ và phát triển. Môi trường đó là t́nh thương.  Cỏ cây cũng cần t́nh thương. Và t́nh thương được triển nở trong mối tương quan vô tận. T́nh thương đó sẽ tạo ra sự hài ḥa, trong trẻo cho môi trường sống. T́nh thương đó cũng tạo ra ư nghĩa, sức mạnh, không gian và thời gian cho sự sống.

Kho trời chung mà vô tân của ḿnh riêng… Đó là không gian và thời gian của t́nh thương, của sự sống. Cái vô tân của riêng ḿnh cũng là cái vô tận cho tất cả, và cái chung của tất cả cũng là cái vô tận của riêng ḿnh...

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.