TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 searchvn.net                                                                                                                            TRỞ VỀ

 
 

Thỉnh Phật Dùng Trà

Sáng nay thứ Bảy. Tụng Kinh xong, xông một nén trầm, pha một b́nh trà sen, thỉnh Phật dùng trà. Chén đầu tiên dâng lên Phật, chén thứ hai dâng lên chư Tổ và Thầy, chén thứ ba dâng lên Hộ Pháp, chén thứ tư dâng lên tổ tiên. Ngồi xuống một bên dưới chân Phật, hương trầm thoang thoảng thơm, pḥng thờ ấm cúng, an lành. Trước chén trà, thời gian như dừng lại. Bên ng̣ai khung cửa kính, tuyết vẫn rơi, không gian trắng xóa.

Ngồi vậy một hồi rồi lần dở cuốn Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông. Vô t́nh đọc đến đoạn Ngài Vô Trước Văn Hỷ đến núi Ngũ Đài chiêm bái Đức Văn Thù:

“Xưa, Ngài Vô Trước Văn Hỷ Thiền sư đến động Kim Cương ở núi Ngũ Đài chiêm bái Đức Văn Thù. Ngài gặp một ông già đang dắt trâu đi và mời Ngài vào chùa.

Ông già gọi: “Sa di!” Th́ có một đồng tử ứng tiếng dạ, chạy ra tiếp. Ông già thả trâu đi, dắt thiền sư lên nhà khách. Nhà cửa đều chói lọi ánh vàng. Ông già ngồi lên giường, chỉ một cái đôn gấm mời Ngài ngồi.

Ông nói: “Ông từ đâu tới?”

Sư Văn Hỷ đáp: “Phương Nam.”

Ông hỏi: “Phật pháp ở phương Nam trụ tŕ thế nào?”

Sư đáp: “Đời mạt pháp các Tỳ kheo ít phụng tŕ giới luật.”

Ông hỏi: “Chúng nhiều ít?”

Sư đáp: “Hoặc ba trăm hoặc năm trăm.”

Sư Văn Hỷ trở lại hỏi: “Phật pháp ở đây trụ tŕ thế nào?”

Ông già trả lời: “Rồng rắn ở lộn, phàm thánh ở chung.”

Sư hỏi: “Chúng nhiều ít?”

Ông đáp: “Trước ba ba, sau ba ba.” Ông kêu đồng tử đem trà và váng sữa lại. Sư dùng xong tâm ư thông suốt.

Ông già cầm chén pha lê lên hỏi: “Phương Nam có thứ nầy không?”

Sư đáp: “Không có.”

Ông hỏi: “B́nh thường lấy ǵ uống trà?”

Sư không đáp được."

B́nh thường lấy ǵ để uống trà? - Lấy chén để uống chăng? Lấy b́nh để uống chắng? Lấy mắt, tai, mũi, luỡi … để uống chăng?

Tông Thông ghi chú: “Tiếc thay! Đang khi ấy chỉ nên đập nát nghiến cái chén pha lê!”

Thầy th́ dạy: “Nhịn một lần cho sóng yên biển lặng. Lùi một bước nh́n biển rộng trời cao.” Dừng lại th́ thấy sóng là nước, phân biệt tiêu tan, Nam Bắc một nhà. Lùi lại th́ sóng nước đều không, an trú nơi không chỗ nương tựa, có không như cầm thổi lông rùa.

Thiền sư Trí Cự ban đầu hỏi Tổ Tiên Tào Sơn rằng: "Người xưa nâng giữ cho người ở ngoài mé, kẻ học nhân nầy làm sao lĩnh hội?"

Tổ Sơn đáp: "Lui bước liền thành tựu ḿnh, muôn ngàn chẳng mất một!"

Thiền sư Trí Cự, ngay dưới lời, liền tiêu tan hết kiến giải, mới từ biệt ra đi.

(Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông)

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.