TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 searchvn.net                                                                                                                            TRỞ VỀ

 
 

 

 

ENGLISH-VIETNAMESE BUDDHIST DICTIONARY

Nguyên Hảo

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Y] [Z]

 

Q

 

QUESTION AND ANSWER. VẤN ĐÁP. Vấn đáp gữa các Thiền Sư hay giữa Thiền Sư và đệ tử trong đó học tṛ hỏi một câu về Phật Pháp hay liên quan đến Phật Pháp, và vị Thầy đáp bằng câu trả lời có tính chất kích thích sự trực nhận chân lư của đệ tử. Thường những câu vấn đáp nầy về sau trở thành những câu công án (ḳan). Xem: K̉AN.

QUESTIONS OF KING MILINDA. NA TIÊN TỲ KHEO KINH. Xem: NÀGASENA; MILINDAPANHÀ (P).

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.