TỪ NGỮ - ĐIỂN CỐ                                                                                                                              TRỞ VỀ

 
 

Xin nhấn vào một đề mục dước đây

Canh gà Thọ Xương

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Thiên mụ, canh gà Thọ Xương (hay Thọ Cương)

Thọ Cương: g̣ Long Thọ, ở bên kia bờ sông Hương đối diện với 

chùa Thiên Mụ.

Thọ Xương: Tên làng ở đập đá, thôn Vỹ Dạ.

Chàng về thiếp một theo mây

Chàng về thiếp một theo mây

Con thơ để lại chốn nầy ai nuôi?

 Lời Âu Cơ nó với Lạc Long Quân

Nước - Dấp (dáng dấp) - Sạch sẽ - Dau khổ

Theo cụ Hương Giang Thái Văn Kiểm:

Nước do chữ Phan Nogara nghĩa là xứ, xứ sở, đọc vắn là nok.

Dấp (dáng dấp) do chữ Phan rupa đọc vắn là rúp, đúp, búp (hoa).

Sạch sẽ do chữ Phạn suci.

Đau (đau khổ) do chữ Phạn dukkha (khổ)

Cửa do chữ Phạn Kuala (như cửa biển. Ngày xưa ngườI Miênn 

gọI Hà Tiên là Kual).

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.