GIAI THOẠI                                                                                                                                         TRỞ VỀ

 
 

Vế đối hai nghĩa

Lê Quư Ly (Hồ Quư Ly)

Bài thơ xướng họa giữa chúa Nguyễn Hoàng và Đào Duy Từ trong lần gặp gỡ đầu tiên

Đỗ Pháp Thuận và Lư Giác

Hai bài thơ nói lái của cụ Thảo Am Nguyễn Khoa Vi

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.