TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 ĐẠO TRÀNG TÂY TẠNG                                                                                                              TRỞ VỀ

Google

KỆ CÚNG THẦY

(Sư Ông soạn)

Con đứng trong giá lư

Dâng bát cơm tỏ ư đền ơn

Tánh Không trong cơi tuần hoàn

Chúng sanh sẵn có không hơn thua ǵ

Hạt cải ngậm núi Tu Di

Tiêu liêu nhăn lư vật ǵ cũng trong

Trường qú hiệp chưởng trông mong

Ngọ trai cung cấp ḷng mong đợi Thầy

Chi chi trước mắt con đây

Văn hương kiến sắc cả bầy ước mong

Chủ trong vạn vật cộng đồng

Trước trời trước đất vẫn trong trắng hoài

Pháp môn nhập lư Không Hai

Hăm lăm Bồ tát không ngoài thử luân

Ngôi chót đoạt hết cấp từng

Hăm bốn pháp trước lần lần tiệm tu

Thuần giác tánh mù mù trời đất

Phật chúng sanh nào thất tánh linh

Ai ai sẵn đủ trong ḿnh

Cầu t́m đặng Phật h́nh như ngu rồi

Dưng trà tay cử nhứt bôi

Ngưỡng mong linh giác Thầy tôi chứng dùm.

 

Ma Ha Bát nhă ba la mật đa tâm kinh (3 lần)

 

Tam luân quán (Cúng dường giả tự tư duy: “Nhơn không pháp diệc không, vật hà hữu, thùy cúng dường, thùy thọ chi, thùy cầu, thùy phước điền giả? )

Bản lai vô nhất vật, hà tham hà thọ?

La Hán Ứng Cúng Chánh Biến Tri

Chư thiên gieo giống phước điền đặng chi

Mong ơn Thầy Tổ từ thùy

Quán Âm truyền tánh có chi ngọai truyền

Nam mô A Di Đà Phật

Vô không, vô giả diệc vô trung.

 

Tam bái

Thân cụ hối vị. 

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.