TIN NHÂN  QUẢ - TẠO PHƯỚC ĐỨC -  SỐNG CHÂN THƯỜNG

 ĐẠO TRÀNG TÂY TẠNG                                                                                                              TRỞ VỀ

Google

KINH

THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG

 Người dịch :

THUBTEN OSALL LAMA - NHẪN TẾ THIỀN SƯ

 

GIỚI THIỆU - MỤC LỤC - QUYỂN 1 - QUYỂN 2 - QUYỂN 3 - QUYỂN 4

QUYỂN 5 - QUYỂN 6 - QUYỂN 7 - QUYỂN 8 - QUYỂN 9 - QUYỂN 10 - CHỈ MỤC

 

MỤC LỤC

 

Lời Nói Đầu               

Tiểu sử Ngài Thubten Osall Lama (Nhẫn Tế Thiền Sư)        

PHẦN THỨ NHẤT : PHẦN TỰA

Duyên khởi của Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông      11

QUYỂN I       15

Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông.     15

Tựa chung       27

Duyên khởi của kinh   39

PHẦN THỨ HAI : PHẦN CHÁNH TÔNG

CHƯƠNG I : CHỈ BÀY CHÂN TÂM         57

Mục Một : Gạn Hỏi Cái Tâm  57

            Nguyên do của thường trụ và lưu chuyển.     57

            Chấp tâm ở trong thân            66

            Chấp tâm ở ngoài thân            75

            Chấp tâm núp sau con mắt      79

            Chấp nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong thân          85

            Chấp tâm hợp với chỗ nào th́ liền có ở chỗ ấy          88

            Chấp tâm ở chặng giữa           93

Chấp tâm không dính dáng vào đâu tất cả     97

Mục Hai : Chỉ Rơ Tánh Thấy  101

            Cầu đi đến chỗ chân thật        101

            Phóng quang nêu ra tánh thấy viên măn sáng suốt     103

            Hai thứ căn bản           105

            Nương cái thấy, gạn hỏi cái tâm         109

            Chỉ rơ tính thấy không phải là con mắt           121

            Ư nghĩa chủ và khách 140

 

QUYỂN II     

            Chỉ tánh thấy không sanh diệt            155

Chỉ chỗ điên đảo         166

Lựa bỏ tâm phan duyên để chỉ tánh thấy không thể trả về đâu  178

            Lựa riêng trần cảnh để nêu ra tánh thấy         191

Mục Ba : Phật Nêu Ra Tánh Thấy Ngoài Các Nghĩa �Phải� Và �Chẳng Phải�    211

            Nghi tánh thấy hiện ở trước mắt        211

            Chỉ ra không có cái ǵ tức là cái thấy  214

            Chỉ ra không có cái ǵ ra ngoài tánh thấy       215

            Ngài Văn Thù kính xin Phật phát minh hai thứ          222

            Tánh thấy không có phải hay chẳng phải        226

Mục Bốn : Phá Những Thuyết Nhân Duyên, Tự Nhiên         238

            Nghi Tâm Tính Tự Nhiên Như Thần Ngă       238

            Chỉ ra không phải là tự nhiên  241

            Nghi là nhân duyên     244

            Tánh thấy không phải là nhân duyên, rời các danh, tướng     245

            Bác nhân duyên, tự nhiên       249

            Chỉ thẳng tánh thấy    252

Mục Năm : Chỉ Ra Cái Vọng Thấy    257

            Xin chỉ dạy tánh thấy chẳng do thấy  257

            Chỉ ra hai thứ vọng thấy         260

Mục Sáu : Chỉ Rơ Ư Nghĩa Tánh Thấy Không Phải Là Cái Thấy, Viên Măn Bồ Đề.   273

Mục Bảy : Tóm Thu Về Như Lai Tạng           291

I. Tóm Thu      291

A. Thu sắc ấm 296

B. Thu thọ ấm 302

C. Thu tưởng ấm         305

D. Thu hành ấm          308

E. Thu thức ấm           311

 

 

QUYỂN III   

F. Thu sáu nhập           315

G. Thu mười hai xứ    336

H. Thu mười tám giới 356

I. Thu bảy đại  383

II. Đốn ngộ Pháp thân và phát nguyện           426

QUYỂN IV   

Mục Tám : Chỉ Rơ Căn Nguyên Hư Vọng Và Tánh Giác Toàn Vẹn         457

Ông Măn Từ tŕnh bày chỗ nghi         457

Vô minh đầu tiên        460

Nguyên nhân vọng thấy có thế giới    468

Chỉ rơ giác chẳng sanh mê      486

Chỉ các đại có thể tương dung            490

Chỉ tánh Diệu Minh là Như Lai Tạng,

rời cả hai nghĩa �Phi� và �Tức�     497

Chỉ mê vọng không có nhân, hết mê là bồ đề 510

Lại phá xích nhân duyên, tự nhiên     522

A. Xưa nay không vọng         522

B. Đưa vào bồ đề        528

Mục Chín : Chỉ Nghĩa Quyết Định     535

            Các phép tu hành sau khi đốn ngộ, phát bồ đề tâm    535

            Tâm nhân địa   541

A. Xét rơ gốc rễ phiền năo      558

B. Đánh chuông để thể hiện tính thường       594

1. Nghi căn tánh không có tự thể       594

2. Chỉ bày tánh nghe là thường trụ     598

QUYỂN V     

CHƯƠNG II : NƯƠNG CHỖ NGỘ MÀ TU           607

Mục Một : Nêu Ra Cái Căn Để Chỉ Chỗ Mê 607

            Xin khai thị cách cởi nút         607

            Mười phương Như Lai đồng một lời chỉ thị. Sáu căn là đầu nút sanh tử và niết bàn            609

            Thấy rơ tánh của mối nút để tức thời giải thoát          612

            Kệ tụng                       617

Mục Hai : Cột Khăn Để Chỉ Mối Nút Và Cách Mở Nút       635

Cột nút                        635

Cách mở nút   641

Mục Ba : Hỏi Đại Chúng Về Viên Thông      650

Viên thông về thanh trần        653

Viên thông về sắc trần            658

Viên thông về hương trần       662

Viên thông về vị trần  665

Viên thông về xúc trần           668

Viên thông về pháp trần         672

Viên thông về nhăn căn          675

Viên thông về tỷ căn   679

Viên thông về thiệt căn           681

Viên thông về thân căn           684

Viên thông về ư căn    688

Viên thông về nhăn thức        692

Viên thông về nhĩ thức           695

Viên thông về tỷ thức 699

Viên thông về thiệt thức         702

Viên thông về thân thức         706

Viên thông về ư thức  710

Viên thông về hỏa đại 714

Viên thông về địa đại  717

Viên thông về thủy đại           721

Viên thông về phong đại         729

Viên thông về không đại         735

Viên thông về thức đại           739

Viên thông về kiến đại            744

QUYỂN VI   

Mục Bốn : Viên thông về nhĩ căn       751

            Diệu lực vô tác thành tựu ba mươi hai ứng thân        755

            Bốn công đức vô uư    825

Mục Năm : Chỉ Pháp Viên Tu            860

            Phóng hào quang, hiện điềm lành       860

            Phật bảo Ngài Văn Thù chọn căn viên thông 863

            Lựa ra những căn không viên 864

            Nhĩ căn viên thông hơn hết    909

Phụ Lục                       958

QUYỂN VII  

CHƯƠNG III : PHẬT KHAI THỊ VỀ MẬT GIÁO            963

Khai thị đạo tràng tu chứng    963

Khai thị đạo tràng tu chứng    966

Tuyên thuyết thần chú            972

Khai thị đây là tâm chú của mười phương Như Lai   976

Sức của thần chú làm tiêu nghiệp chướng      981

Chú là phước đức như ư cho ḿnh và cho cả nước, bảo hộ cho người sơ học      987

Các thần hộ pháp phát nguyện bảo hộ rộng răi          991

CHƯƠNG IV : KHAI THỊ CÁC ĐỊA VỊ TU CHỨNG      996

Mục Một : Khai Thị Hai Cái Nhân Điên Đảo Và Ba Món Tiệm Thứ 996

I.          Ông Anan xin khai thị những danh mục, thứ bậc tu hành          996

II.        Khai thị hai cái nhân điên đảo 998

QUYỂN VIII

III. Khai thị ba tiệm thứ tu tập           1031

Mục Hai : An Lập Các Thánh Vị        1044

            Càn tuệ địa      1044

            Thập tín                       1046

            Thập trụ                       1067

            Thập hạnh       1088

            Thập hồi hướng           1110

            Tứ gia hạnh     1132

Thập địa                      1142

Đẳng giác và diệu giác            1164

Mục Ba : Chỉ Dạy Tên Kinh   1175

            Hỏi về sự sanh khởi và nhân quả của lục đạo 1175

            Khai thị về phận trong, phận ngoài của chúng sanh            1194

            Chỉ ra mười tập nhân và sáu giao báo 1200

            Không tu theo chánh giác : thành các thứ tiên           1238

            Các cơi trời     1245

QUYỂN IX   

V.        Các cơi trời     1251

A. Sắc giới      1251

B. Vô sắc giới 1265

C. Bốn giống A Tu La            1272

VI. Khai thị sự hư vọng của bảy loài để

            khuyên tu chân chánh 1274

VII. Phân biệt các ấm ma       1280

A. Nguyên do khởi các ma sự            1280

B. Phạm vi của sắc ấm            1286

C. Phạm vi của thọ ấm            1295

D. Phạm vi của tưởng ấm       1308

QUYỂN X     

E. Phạm vi của hành ấm          1331

F. Phạm vi của thức ấm          1379

VIII.  Sanh tử là vọng tưởng năm ấm mà có, lư tuy đốn ngộ, sự phải tiệm trừ.         1427

PHẦN THỨ BA : PHẦN LƯU THÔNG      1454

            Được phước, tiêu tội hơn cả   1455

            Trừ ma hơn cả 1458

            Lưu thông chung       

GIỚI THIỆU - MỤC LỤC - QUYỂN 1 - QUYỂN 2 - QUYỂN 3 - QUYỂN 4

QUYỂN 5 - QUYỂN 6 - QUYỂN 7 - QUYỂN 8 - QUYỂN 9 - QUYỂN 10 - CHỈ MỤC

 

Copyright ©2005 FITEC & SearchVN. All rights reserved.