"... According to Dzogchen, you are always already one with Spirit, and that awareness is always already fully present, right now. You are looking directly at Spirit, with Spirit, in every act of awareness. There is nowhere Spirit is not." (Ken Wilber)

Theo Đại Toàn Thiện, bạn luôn luôn là một với Tâm, và sự nhận biết đó luôn luôn hiện diện tràn đầy, ngay bây giờ. Bạn đang nh́n thẳng vào Tâm, với Tâm, trong mỗi tác động của sự nhận biết. Không có nơi nào không có sự hiện diện của Tâm.


oOo

“Enlightenment, or Nirvana, is nothing other than the state beyond all obstacles, in the same way that from the peak of a very high mountain one always sees the sun. Nirvana is not a paradise or some special place of happiness, but is in fact the condition beyond all dualistic concepts, including those of happiness and suffering.

When all our obstacles have been overcome, and we find ourselves in a state of total presence, the wisdom of enlightenment manifests spontaneously without limits, just like the infinite rays of the sun. The clouds have dissolved, and the sun is finally free to shine once again.”
(Namkhai Norbu, Dzogchen: The Self-Perfected State)

Giác ngộ, hay Niết bàn, không ǵ khác hơn là trạng thái vượt khỏi mọi ngăn che, giống như người ở đỉnh núi rất cao luôn nh́n thấy mặt trời. Niết bàn không phải là một cơi thiên đường hay một nơi hạnh phúc đặc biệt nào đó, mà là trạng thái vượt khỏi mọi khái niệm nhị nguyên, cả khái niệm về hạnh phúc và đau khổ.

Khi mọi ngăn che được khắc phục, và ở trong trạng thái hoàn toàn hiện diện, tuệ giác hiện ra một cách tự nhiên không giới hạn, giống như những tia sáng vô hạn của mặt trời. Những đám mây đă tan, và cuối cùng mặt trời lại được tự do tỏa sáng.


oOo

“The light of the sun is the manifestation of the clarity of the sky; and the sky is the basic condition necessary for the manifestation of the sun's light. So, too, in the sky, two, three, four, or any number of suns could arise; but the sky always remains indivisibly one sky. Similarly, every individual's state of presence is unique and distinct, but the void nature of the individual is universal, and common to all beings.”
(Namkhai Norbu, Dzogchen: The Self-Perfected State)

Ánh sáng của mặt trời là biểu hiện sự trong sáng của bầu trời; và bầu trời là điều kiện cơ bản cần thiết cho sự biểu hiện của ánh sáng mặt trời. V́ vậy, trong bầu trời, hai, ba, bốn, hay bất kỳ số lượng mặt trời nào cũng có thể sinh khởi; nhưng bầu trời luôn là một bầu trời không phân chia. Tương tự như vậy, trạng thái hiện diện của mỗi cá thể là duy nhất và khác biệt, nhưng bản tánh trống không của cá thể là phổ quát, và chung cho tất cả chúng sinh.


oOo

”Life is short and no one knows what the next moment will bring. Open your mind while you have the opportunity, thereby gaining the treasures of wisdom, which in turn you can share abundantly with others, bringing them happiness.” (Dōgen Zenji)

Đời sống ngắn ngủi và không ai biết khoảnh khắc tiếp theo sẽ xảy ra điều ǵ. Mở tâm khi có cơ hội, để đạt được kho tàng trí tuệ, từ đó có thể chia sẻ nhiều điều với người khác, đem đến hạnh phúc cho họ.


oOo

"The whole universe shatters into a hundred pieces. In the great death there is no heaven, no earth. Once body and mind have turned over, there is only this to say: past mind cannot be grasped, present mind cannot be grasped, future mind cannot be grasped.” (Dōgen Zenji)

Toàn bộ vũ trụ tan vỡ thành trăm mảnh. Trong cái chết lớn, không có trời, không có đất. Một khi thân và tâm chuyển dời, chỉ có điều này để nói: Tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, tâm vị lai không thể nắm bắt.


oOo

“Every man possesses the Buddha-nature. Do not demean yourselves.” (Dōgen Zenji)

Mỗi người đều có Phật tánh. Đừng hạ thấp bản thân.


oOo

”Above all, don’t wish to become a future Buddha; your only concern should be, as thought follows thought, to avoid clinging to any of them.” (Dōgen Zenji)

Trên tất cả, đừng mong muốn trở thành một vị Phật tương lai; điều quan tâm duy nhất của bạn nên là, khi niệm niệm nối nhau, không bám vào niệm nào.


oOo

"Do not think you will necessarily be aware of your own enlightenment.” (Dōgen Zenji)

Đừng nghĩ rằng bạn cần phải nhận biết sự giác ngộ của chính ḿnh.


oOo

”In a mind clear as still water, even the waves, breaking, are reflecting its light.” (Dōgen Zenji)

Trong tâm trong trẻo trống không như nước tĩnh lặng, ngay cả những đợt sóng dập dồn cũng phản chiếu ánh sáng của nó.


oOo

No matter how bad a state of mind you may get into, if you keep strong and hold out, eventually the floating clouds must vanish and the withering wind must cease. (Dogen)

Dù tâm bạn có thể rơi vào trạng thái tồi tệ đến đâu, nếu bạn cương quyết giữ vững, cuối cùng những đám mây nổi phải tan, gió khô phải ngừng.


oOo

Students, when you want to say something, think about it three times before you say it. Speak only if your words will benefit yourselves and others. Do not speak if it brings no benefit. (Dogen)

Các học tṛ, khi muốn nói điều ǵ, hăy suy nghĩ ba lần trước khi nói. Chỉ nói nếu lời nói có lợi cho bản thân và người khác. Đừng nói nếu nó không mang lại lợi ích ǵ.


oOo

Studying the Buddha way is studying oneself. Studying oneself is forgetting oneself. Forgetting oneself is being enlightened by all things. Being enlightened by all things is to shed the body-mind of oneself, and those of others. No trace of enlightenment remains, and this traceless enlightenment continues endlessly. (Dogen)

Học phật là học về bản thân. Học về bản thân là quên bản thân. Quên bản thân là giác ngộ từ mọi pháp. Giác ngộ từ mọi pháp là giũ bỏ tâm và thân của ḿnh, và của người. Không c̣n dấu vết của giác ngộ, và sự giác ngộ không dấu vết này tiếp tục đến vô tận.


oOo

Life and death are nothing but the mind. Years, months, days, and hours are nothing but the mind. Dreams, illusions, and mirages are nothing but the mind. The bubbles of water and the flames of fire are nothing but the mind. The flowers of the spring and the moon of the autumn are nothing but the mind. Confusions and dangers are nothing but the mind. (Dogen)

Sống và chết không là ǵ khác hơn tâm. Năm, tháng, ngày, giờ không là ǵ khác hơn tâm. Mộng, tưởng không là ǵ khác hơn tâm. Bọt nước, ngọn lửa không là ǵ khác hơn tâm. Hoa xuân, trăng thu không là ǵ khác hơn tâm. Vô minh, nạn khổ không là ǵ khác hơn tâm.


oOo

Life and death are of supreme importance. Time swiftly passes by and opportunity is lost. Each of us should strive to awaken. Awaken. Take heed, do not squander your life. (Dogen)

Sống và chết là những sự việc tối quan trọng. Thời gian trôi qua nhanh và cơ hội biến mất. Mỗi người chúng ta nên cố gắng giác ngộ. Giác ngộ. Hăy lưu ư, đừng lăng phí đời sống của ḿnh.


oOo

Although its light is wide and great, the Moon is reflected in a puddle one inch wide. The whole Moon and the entire sky is reflected in one dew drop on the grass. (Dogen)

Mặc dù ánh sáng của nó rộng và lớn, mặt trăng phản chiếu trong một vũng nước rộng một phân. Toàn mặt trăng và cả bầu trời được phản chiếu trong một giọt sương trên ngọn cỏ.


oOo

Enlightenment is intimacy with all things. (Dogen)

Giác ngộ là thân thiết với mọi sự vật.


oOo

Truth is not far away. It is nearer than near. There is no need to attain it, since not one of your steps leads away from it. (Dogen)

Chân lư không ở xa. Nó ở gần hơn là gần. Không cần phải với tới nó, v́ không một bước chân nào của bạn rời khỏi nó.


oOo

That you carry yourself forward and experience the myriad things is delusion. That the myriad things come forward and experience themselves is awakening (Dogen)

Đến để thể nghiệm vạn pháp là hư vọng.
Vạn pháp đến và tự thể nghiệm là giác ngộ.


oOo

”Right and wrong are temporal, but time is neither right nor wrong. Right and wrong are the Dharma, but the Dharma is neither right nor wrong. In the balance of the Dharma, wrong is balanced. In the balance of the Dharma, right is balanced.” (Dōgen Zenji)

Đúng và sai là tạm thời, nhưng thời gian không đúng hay sai. Đúng và sai là Pháp, nhưng Pháp không đúng hay sai. Trong sự thăng bằng của Pháp, sai được làm thăng bằng. Trong sự thăng bằng của Pháp, đúng được làm thăng bằng.


oOo

When both body and mind are at peace, all things appear as they are: perfect, complete, lacking nothing. (Dogen)

Khi cả thân và tâm đều b́nh lặng, mọi sự hiện ra như chính chúng: hoàn hảo, toàn diện, không ǵ thiếu.


oOo

A fool sees himself as another, but a wise man sees others as himself. (Dogen)

Người không trí thấy ḿnh như một người khác, người trí thấy những người khác như chính ḿnh.


oOo

Meditation is not a way to enlightenment, nor is it a method of achieving anything at all. It is peace itself. It is the actualization of wisdom, the ultimate truth of the oneness of all things. (Dogen)

Tham thiền không phải là con đường đưa đến giác ngộ, cũng không phải là phương pháp để đạt được điều ǵ. Nó là sự b́nh an tự nó. Nó là sự hiện bày của trí tuệ, chân lư tối hậu về tính nhất thể của vạn hữu.


oOo

When we discover that the truth is already in us, we are all at once our original selves. (Dogen)

Khi nhận ra rằng chân lư sẵn có trong chúng ta, ngay lập tức chúng ta là cái chúng ta từ nguyên thủy.


oOo

To enter the Buddha Way is to stop discriminating between good and evil and to cast aside the mind that says this is good and that is bad. (Dogen Zenji)

Đi vào đạo Phật là chấm dứt phân biệt thiện và ác, từ bỏ phân biệt tốt và xấu.


oOo

“There is a simple way to become buddha: When you refrain from unwholesome actions, are not attached to birth and death, and are compassionate toward all sentient beings, respectful to seniors and kind to juniors, not excluding or desiring anything, with no designing thoughts or worries, you will be called a buddha. Do not seek anything else.” (Dogen Zenji)

Có một cách đơn giản để thành Phật: Dừng những việc bất thiện, không dính mắc vào sống và chết, từ bi đối với tất cả chúng sinh, tôn trọng người lớn hơn và tử tế với người nhỏ hơn, không bỏ hay ham bất cứ điều ǵ, không suy nghĩ hay lo lắng, bạn sẽ được gọi là một vị Phật. Không t́m kiếm bất cứ thứ ǵ khác.


oOo

“In a snowfall that covers the winter grass, a white heron uses his own whiteness to disappear.” (Dogen Zenji)

Trong tuyết rơi phủ đầy đồng cỏ mùa đông, con c̣ trắng dùng màu trắng của ḿnh để biến mất.


oOo

If you want to travel the Way of Buddhas and Zen masters, then expect nothing, seek nothing, and grasp nothing. (Dogen Zenji)

Muốn đi trên con đường của chư Phật và chư Tổ, hăy không mong đợi ǵ, không t́m kiếm ǵ, và không nắm bắt thứ ǵ.


oOo

Each moment is all being, each moment is the entire world. (Dogen Zenji)

Mỗi khoảnh khắc là toàn thể hiện hữu, mỗi khoảnh khắc là toàn bộ thế giới.


oOo

You and I are just swinging doors. (Shunryu Suzuki)

Bạn và tôi chỉ là những cánh cửa khép mở.


oOo

In zazen, leave your front door and your back door open. Let thoughts come and go. Just don't serve them tea. (Shunryu Suzuki)

Trong tọa thiền, hăy để cửa trước và của sau của bạn mở trống. Hăy để cho ư niệm đến và đi. Không mời trà chúng.


oOo

Letting go is the lesson. Letting go is always the lesson. (Suzan Gordon Lyndon)

Buông xả là bài học. Buông xả luôn luôn là bài học.


oOo

It is easy to believe we are each waves and forget we are also the ocean. (Jon J, Muth)

Dễ tin rằng chúng ta là sóng và quên rằng chúng ta cũng là đại dương.


oOo

To escape from the world means that one’s mind is not concerned with the opinions of the world. (Dogen)

Vượt thoát thế gian có nghĩa là tâm không kết nối với những ư kiến về thế gian.


oOo

The truth knocks on the door and you say: “Go away. I’m looking for the truth,” and it goes away. (Robert M. Persig)

Chân lư gơ cửa và bạn nói: “Hăy tránh xa. Tôi đang t́m chân lư,” và chân lư bỏ đi.


oOo

The ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence.

Khả năng quan sát mà không đánh giá là dạng thông minh cao nhất.


oOo

Mountains’ walking is just like human walking. Accordingly, do not doubt mountains’ walking even though it does not look the same as human walking. The Buddha ancestor’s words point to walking. This is fundamental understanding. Penetrate these words. (Dogen)

Sự bước đi của núi giống như sự bước đi của người. Theo đó, đừng nghi ngờ sự bước đi của núi cho dù nó không thấy giống sự bước đi của người. Lời của Phật Tổ chỉ vào sự bước đi. Đây là sự hiểu biết nền tảng. Hăy thâm nhập vào những lời nầy.


oOo

Mountains do not lack the characteristic of mountains. Therefore they always abide in ease and always walk. Examine in detail the characteristic of the mountains’ walking. (Dogen)

Núi không thiếu đặc tánh của núi. V́ vậy chúng luôn luôn hiện diện một cách an ḥa và luôn luôn bước đi. Hăy quan sát kỹ tánh cách sự bước đi của núi.


oOo

“The mountains and waters of the present are the realization of the words of eternal Buddhas.” That means mountains and waters are what they are - mountains and waters. Nothing more, nothing less. (Dogen)

“Núi và nước ngay hiện tại là sự thể hiện lời của chư Phật thường trụ.” Có nghĩa là núi và nước là thứ mà chúng là - núi và nước. Không thêm, không bớt.


oOo

As the attainment of the Tao does not involve a continuous movement from error to truth, from ignorance to enlightenment, from mayoi to satori. The Zen masters proclaim that there is no enlightenment whatever that you can claim to have attained. (DT Suzuki - The Zen Doctrine of No mind)

Sự đạt đạo không liên quan ǵ đến vận hành liên tục từ vọng đến chân, từ vô minh đến giác ngộ. Các vị Thiền Sư nói rằng không có sự giác ngộ nào để bạn có thể bảo rằng đă đạt được.

H́nh: DT Suzuki.

oOo

The world was not created so many million and million of the years ago, but it is being created every moment, and it is prajna’s work. (DT Suzuki - Studies in Zen)

Thế giới không phải đă được tạo ra nhiều triệu triệu năm trước, nhưng được tạo ra từng khoảnh khắc, và đó là việc của Bát nhă.


oOo

If we doubt the walking of the mountains we also do not yet know our own walking. When we know our own walking, then we will surely know the walking of the mountains. (Dogen).

Nếu chúng ta nghi ngờ sự bước đi của núi chúng ta chưa biết sự bước đi của chúng ta. Khi chúng ta biết sự bước đi của chúng ta, chúng ta chắc chắn biết sự bước đi của núi.

H́nh: Đường lên chùa Đồng Yên Tử.

oOo

Walk as if you are kissing the Earth with your feet. (Thích Nhấ Hạnh).

Hăy bước đi như đang hôn lên Đất với đôi bàn chân.


oOo

Those who see worldly life as an obstacle to Dharma see no Dharma in everyday actions. They have not yet discovered that there are no everyday actions outside of Dharma. (Dogen)

Những người thấy đời sống thế gian là một chướng ngại đối với Pháp không thấy được Pháp trong những hoạt động hằng ngày. Họ chưa thấy ra rằng không có hoạt động hằng ngày nào ở ngoài Pháp.

H́nh: Ở băi biển Nha Trang.

oOo

But do not ask me where I am going. As I travel in this limitless world, where every step I take is my home. (Dogen)

Đừng hỏi tôi sẽ đi đâu. Khi tôi du hành trong thế giới giới hạn nầy, nơi mỗi bước chân tôi đặt đến là nhà của tôi.


oOo

To study the Buddha Way is to study the self, and to study the self is to forget the self. (Dogen)

Học Phật là học về cái ngă, và học về cái ngă là quên cái ngă.

H́nh: Calgary, Canada.

oOo

Cause is not before, and effect is not after. (Dogen)

Nhân không phải đến trước, và quả không phải đến sau.

H́nh: Ngài Đạo Nguyên Thiền Sư.

oOo

Powered by: searchvn.net