Load New Quote

I believe humans get a lot done, not because we’re smart, but because we have thumbs so we can make coffee. (Flash Rosenberg)

Tôi tin rằng loài người làm được nhiều thứ, không phải v́ chúng ta thông minh, nhưng v́ chúng ta có những ngón tay cái để làm được cà phê.

ID:3

Powered by: searchvn.net