Load New Quote

You should know that before 10am, no matter what the question is, my answer is always coffee. (Anonymous)

Bạn nên biết rằng trước 10 giờ sáng, không cần biết câu hỏi là ǵ, câu trả lời của tôi luôn luôn là cà phê.

ID:27

Powered by: searchvn.net