Load New Quote

Everyone wants to be happy and to avoid suffering and dissatisfaction. This is a universal truth that does not depend on nationality, age, wealth, gender or any other personal factor.

Mọi người đều muốn hạnh phúc tránh khổ đau và điều không như ư. Chân lư nầy phổ quát không phân biệt quốc gia, tuổi tác, giàu nghèo, giới tính, hay nhân tố riêng tư nào khác.

ID:1

Powered by: searchvn.net