By extending our love
to include our natural environment,
we learn to respect the trees,
plants, and animals
that make up our world ,
and to try not to harm them.

Mở rộng t́nh thương của chúng ta
đến toàn thể môi trường thiên nhiên,
chúng ta học tôn trong cây cối,
thảo mộc, và các loài động vật
tạo nên thế giới chúng ta,
và không cố làm hại chúng.
       
ID:14

Powered by: searchvn.net