Load New Quote

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them.

Những điều tốt đẹp đến với những người chờ đợi chúng, nhưng những điều tốt đẹp hơn đến với người bước ra và nắm lấy chúng.
         
ID:19

Powered by: searchvn.net