Load New Quote

A person who never made a mistake never tried anything new. (Albert Einstein)

Người không bao giờ sai lầm không bao giờ thử điều mới mẻ.
         
                   Trường Nữ Trung Học Trưng Vương, Sài g̣n,
ID:13

Powered by: searchvn.net