Text Box:

Niệm

( Tưởng Niệm Trong Thiền)

Nguyên Hảo

 
http://venguon.searchvn.net

Email:  venguon@searchvn.net

ñiŒn thoåi:  (403) 228-7183

 

 

 

Thiền thể nói một nghệ thuật sống. Nghệ thuật này sự giao tiếp với cuộc sống một cách sáng tạo phong phú, vậy tự nhiên b́nh thường nhất trong một thể nghiệm nền tảng nguyên nhất. Với Thiền, mọi sự vậttrần gian đều mang một ư nghĩa thiêng liêng Đạo bàng bạc mọi nơi trong những sự vật đó. kinh nghiệm về cuộc sống của Thiền này xuất phát từ nền tảng sâu xa nhất Tự Tánh, một trực giác rất thuần tuư gọi Bát Nhă. vậy, b́nh thường tâm tức Đạo.