Thoughts well up in our mind moment by moment. But we refrain from doing anything with our thoughts. We just let everything come up freely and go away freely. We don’t grasp anything. We don’t try to control anything. We just sit.” (John Daido Loori)

Niệm tưởng khởi lên trong tâm chúng ta từng khoảnh khắc. Nhưng chúng ta để yên không đả động ǵ chúng. Chỉ để mọi thứ xuất hiện tự do và ra đi tự do. Không nắm bắt thứ ǵ. Không kiểm soát điều ǵ. Chỉ ngồi.


oOo

Words and ideas are a description of reality, silence is a negation of reality. What is the reality itself? (John Daido Loori)

Lời và ư là diễn tả thực tại, im lặng là phủ nhận thực tại. Bản thân thực tại là ǵ?


oOo

There is no place to search for the truth. Though it’s right beneath your feet, it can’t be found.”(John Daido Loori)

Không có nơi chốn để t́m kiếm chân lư. Dù nó ở ngay dưới chân bạn, nó không thể được t́m thấy (bất khả đắc).


oOo

Wordless is not the same of expressionless. All phenomenon of the universe, audible and inaudible, tangible and intangible, sentient and insentient, are the clear and ceaseless expression of the buddha nature. (John Daido Loori)

Vô ngôn không đồng với không biểu lộ. Tất cả mọi hiện tượng của vũ trụ, nghe được và không nghe được, hữu h́nh và vô h́nh, có cảm giác và không cảm giác, đều là biểu hiện rơ ràng và không ngừng của Phật Tánh.


oOo

To be simple means to make a choice about what’s important, and let go of all the rest. When we are able to do this, our vision expands, our heads clear, and we can better see the details of our lives in all their incredible wonder and beauty. (John Daido Loori)

Sống đơn giản có nghĩa là chọn những thứ quan trọng, và xả bỏ mọi thứ c̣n lại. Làm được điều này, tầm nh́n của chúng ta mở rộng, trí óc rơ ràng, và chúng ta có thể nh́n thấy rơ hơn những chi tiết đời sống của chúng ta trong tất cả sự kỳ diệu và vẻ đẹp lạ thường của chúng.


oOo

Creativity is our birthright. It is an integral part of being human, as basic as walking, talking and thinking. (John Daido Loori)

Sáng tạo là quyền bẩm sinh của chúng ta. Nó là một phần trong sự toàn bộ của con người, cũng cơ bản như đi bộ, nói chuyện và suy nghĩ.


oOo

If you miss the moment, you miss your life. (John Daido Loori)

Nếu bạn đánh mất khoảnh khắc này, bạn đánh mất đời sống của ḿnh.


oOo

To know objects only through dissecting and cataloguing them is to miss their full reality. It is to fall asleep amidst the mystery and to become numb to the wonder of this great Earth. (John Daido Loori)

Chỉ nhận biết các đối tượng qua việc mổ xẻ và phân loại là bỏ sót thực tại đầy đủ của chúng. Đó là ngủ mê giữa sự bí ẩn và tê liệt trước sự kỳ diệu của Quả đất vĩ đại này.


oOo

To be still means to empty yourself from the incessant flow of thoughts and create a state of consciousness that is open and receptive. (John Daido Loori)

Tĩnh lặng có nghĩa là làm tâm trống không khỏi ḍng chảy không ngừng của những niệm tưởng và tạo ra một trạng thái tâm thức cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận.


oOo

The creative process, like a spiritual journey, is intuitive, non-linear, and experiential. It points us toward our essential nature, which is a reflection of the boundless creativity of the universe.” (John Daido Loori)

Quá tŕnh sáng tạo, giống như một hành tŕnh tâm linh, là trực quan, phi tuyến tính và thuộc kinh nghiệm. Nó hướng chúng ta đến bản chất cốt lơi của chúng ta, phản ảnh tính sáng tạo vô biên của vũ trụ.


oOo

When we recognize that the seemingly object nature of reality is nothing different than the subject nature of mind, which is Rigpa, it is called Enlightenment. (Dzogchen Ponlop Rinpoche)

Khi nhận ra rằng cái được thấy như là tánh đối tượng của sự hiển lộ trước mắt không ǵ khác với tánh chủ thể của tâm, đó là Tánh Giác, được gọi là Giác ngộ.


oOo

Everything is unhindered, clouds gracefully floating up to the peaks, the moonlight glitteringly flowing down mountain streams. (John Daido Loori)

Mọi thứ đều không bị ngăn ngại, những đám mây thong dong bay lơ lững trên đỉnh núi, ánh trăng lấp lánh chảy xuống theo những ḍng suối.


oOo

Shakyamuni Buddha said, "Living beings all are Buddha Nature. The Tathagata is continuously abiding and not subject to change."

Thus all are Buddha Nature. One form of all beings is sentient beings. At this very moment, the inside and outside of sentient beings are the "all are" of Buddha nature. This understanding is not only the skin, flesh, bones, and marrow of a person-to-person transmission but "You have attained my skin, flesh, bones, and marrow." ( Dogen Senji)

Đức Phật Thích Ca dạy: 'Tất cả chúng sinh là Tánh Phật. Như Lai là thường trụ, không đổi.'

Như vậy tất cả là Tánh Phật. Một toàn thể tất cả chúng sinh là chúng sinh. Ngay lúc này, trong và ngoài của chúng sinh là 'TẤT CẢ LÀ' (*) của Tánh Phật. Sự nhận biết này không chỉ là da, thịt, xương, tủy của sự truyền thừa mà là 'đă được da, thịt, xương và tủy của ta'. (Thiền sư Đạo Nguyên)


oOo

If you say a painting is not real, then the material phenomenal world is not real. Unsurpassed enlightenment is a painting. The entire phenomenal universe and the empty sky are nothing but a painting. Since this is so, there is no remedy for satisfying hunger other than a painted rice cake. Without painted hunger you never become a true person. (Zen Master Dogen, Painting of a Rice Cake)

Nếu bạn bảo rằng bức họa là không thật, th́ thế giới vật chất là không thật, Pháp là không thật. Sự giác ngộ vô thượng là một bức họa. Ṭan thế giới hiện tượng (pháp giới) và bầu trời rỗng không không ǵ khác hơn là một bức họa. V́ vậy, không có thuốc cho việc thỏa măn cơn đói ngoài chiếc bánh vẽ. Không có sự đói được vẽ ra bạn không bao giờ trở thành một con người thật sự.


oOo

In our practice, it is very important to realize that we’re not working from delusion to enlightenment. Enlightened activity is something you can express right away. When you express enlightened activity, enlightenment is everywhere... To practice in Dogen’s way, just step right in, right into practice-enlightenment. (Sojun Mel Weitsman - Lecture by Sojun Mel Weitsman Roshi on Tenzo Kyokun, Instructions for the Cook).

Trong việc tu tập của chúng ta, điều quan trọng là nhận ra chúng ta không phải thực hành từ vô minh đến giác ngộ. Hành động giác ngộ là điều bạn có thể thể hiện ngay tức th́. Khi bạn thể hiện hành động giác ngộ, giác ngộ ở mọi nơi... Tu tập theo ngài Đạo Nguyên, chỉ việc bước vào, bước vào ngay chỗ 'tu-ngộ nhất như'.


oOo

"All things are empty” means there’s nothing we can run into, because nothing is really happening. We only think something’s happening because we are intoxicated by something.

Nothing is ever happening, no matter what seems to be going on – that’s the natural condition. Illusion means losing this natural condition. Normally we don’t recognize this natural condition. Normally we cover it with something else, so it’s not natural anymore.

The buddha-dharma means the normal condition. Yet in the world everything is unnatural. Domineering, succumbing and discussing everything to death are unnatural.

Each place fills heaven and earth, every instant is eternal.

To practice the way of Buddha means to completely live out this present moment – which is our whole life – here and now. (Sawaki Kôdô Rôshi)


"Mọi sự đều trống không" có nghĩa là không có ǵ chúng ta có thể bước vào, v́ không có ǵ thật sự xảy ra. Chúng ta chỉ nghĩ sự việc ǵ đó xảy ra v́ chúng ta bị thứ ǵ đó làm mê.

Không có ǵ từng xảy ra, dù cái ǵ đó dường như đang xảy ra - đó là t́nh trạng tự nhiên. Vô minh có nghĩa là đánh mất t́nh trạng tự nhiên. Thường chúng ta không nhận ra t́nh trạng tự nhiên nầy. Chúng ta che nó bằng một thứ ǵ khác, và nó không c̣n tự nhiên nữa.

Mỗi nơi chốn (không gian) được đong đầy với đất và trời, mỗi khoảnh khắc là vĩnh cữu.

Thực hành pháp Phật là sống trọn vẹn trong phút giây hiện tại - nó là toàn thể đời sống của chúng ta - ở đây và bây giờ.


oOo

We don’t practice in order to get satori. It’s satori that pulls our practice. We practice, being dragged all over by satori.

You don’t seek the way. The way seeks you.

You study, you do sports, and you’re fixated on satori and illusion. So that even zazen becomes a marathon for you, with satori as the finish line. Yet because you’re trying to grab it, you’re missing it completely.

Only when you stop meddling like this does your original, cosmic nature realize itself.

You say you’re seeking the way, but what does it mean if you’re seeking the way just to satisfy yourself?

You want to become a buddha? There’s no need to become a buddha! Now is simply now. You are simply you. And tell me, since you want to leave the place where you are,where is it exactly you want to go?

Zazen means just sitting without even thinking of becoming Buddha.

We don’t achieve satori through practice: practice is satori. Each and every step is the goal. (Sawaki Kôdô Rôshi)


Chúng ta không tu tập để được giác ngộ. Chính sự giác ngộ [vốn có] kêu gọi chúng ta tu tập. Chúng ta tu tập, hoàn toàn được kêu gọi do sự giác ngộ. Chúng ta không t́m đạo, đạo t́m chúng ta.

Bạn học tập, chơi thể thao và bạn kết nối những thứ đó với giác ngộ và vô minh. Từ đó đối với bạn, tọa thiền cũng trở thành một cuộc đua marathon, mà vạch chung cuộc là giác ngộ. V́ cố gắng đế đạt cho được, bạn hoàn toàn đánh mất nó. Chỉ khi nào dừng lại việc can thiệp như vậy, bản tánh nguyên sơ, toàn khắp của bạn hiện ra.

Nói rằng bạn đang t́m kiếm con đường, nhưng nó có nghĩa là ǵ khi bạn t́m kiếm con đường chỉ để thỏa măn chính bạn.

Bạn muốn thành Phật? Không cần thiết phải thành Phật! Hiện tại đơn giản là hiện tại. Bạn đơn giản là bạn. Khi bạn muốn rời khỏi nơi bạn đang là, nơi nào chính xác là nơi bạn muốn đến?

Tọa thiền có nghĩa là chỉ ngồi không suy nghĩ ngay cả chuyện thành Phật.

Chúng ta không đạt giác ngộ qua sự tu tập: tu tập là giác ngộ. Mỗi và mọi bước đều là điểm đến.


oOo

What’s zazen good for? Absolutely nothing! This “good for nothing” has got to sink into your flesh and bones until you’re truly practicing what’s good for nothing. Until then, your zazen is really good for nothing. (Sawaki Kôdô Rôshi)

Toạ thiền tốt cho thứ ǵ? Tuyệt đối không tốt cho thứ ǵ cả! Cái "không tốt cho thứ ǵ cả" nầy thấm vào thịt và xương của bạn cho đến khi bạn thật sự thực hành điều không tốt cho thứ ǵ cả. Cho đến khi việc tọa thiền của bạn thật sự là không tốt cho thứ ǵ cả.


oOo

Buddhism is non-self [muga]. Non-self means that “I” am not a separate subject. When “I” am not a separate subject, then I fill the entire universe. That I fill the entire universe is what’s meant by “all things manifest the truth”.

In true dharma there’s nothing to gain. In false dharma there’s something to gain.

The way of Buddha means that there is nothing to seek, nothing to find [mushogu-mushotoku]. If there’s something to find, no matter how much we practice, it’s got nothing to do with the Buddha-dharma. If there’s nothing to find [mushotoku], that’s the Buddha-dharma. (Sawaki Kôdô Rôshi)

Đạo Phật là vô ngă. Vô ngă có nghĩa là “ngă” không phải là một chủ thể riêng biệt. Khi “ngă” không phải là một chủ thể riêng biệt, th́ ngă tràn đầy vũ trụ. Ngă tràn đầy vũ trụ có nghĩa là "tất cả mọi pháp đều hiển thị chân lư.

Trong Pháp chân thật, không có ǵ để đạt. Trong pháp sai lầm th́ có thứ để đạt.

Con đường của đức Phật là không có ǵ để kiếm, không có ǵ để t́m. Nếu có thứ để t́m, dù có thực hành bao nhiêu, cũng chẳng liên quan đến Pháp của Phật. Nếu không có ǵ để t́m, đó chính là Pháp Phật.


oOo

Satori is like a thief breaking into an empty house. He breaks in but there’s nothing to steal. No reason to flee. No one who chases him. So there’s nothing which could satisfy him either. (Sawaki Kôdô Rôshi)

Giác ngộ giống như một kẻ trộm lẻn vào một ngôi nhà trống không. Y vào nhưng không có thứ ǵ để trộm. Không có lư do để đào thoát. Không có ai săn đuổi. Do đó cũng không có ǵ có thể làm y thỏa măn.


oOo

In birth there is nothing but birth, and in death there is nothing but death. Accordingly, when birth comes, face and actualize birth, and when death comes, face and actualize death. Do not avoid them or desire them. (Dōgen Zenji)

Trong sinh không có ǵ ngoài sự sinh, trong chết không có ǵ ngoài chết. Do đó, khi sinh, hăy đối diện và thực hiện việc sinh, khi chết, hăy đối diện và thực hiện việc chết. Đừng né tránh cũng đừmg mong cầu.


oOo

Birth is just like riding in a boat. You raise the sails and you steer. Although you maneuver the sail and the pole, the boat gives you a ride, and without the boat you couldn't ride. But you ride in the boat, and your riding makes the boat what it is. Investigate a moment such as this. At just such a moment, there is nothing but the world of the boat. The sky, the water, and shore are all the boat's world, which is not the same as a world that is not the boat's. Thus you make birth what it is; you make birth your birth.

When you ride in a boat, your body, mind, and environs together are the undivided activity of the boat. The entire earth and the entire sky are both the undivided activity of the boat. Thus birth is nothing but you; you are nothing but birth. (Dōgen Zenji)

Sinh giống như đi thuyền. Bạn dương buồm lên và lái. Mặc dù bạn điều khiển buồm và cột, thuyền chở bạn đi, và không có thuyền bạn không thể đi. Nhưng bạn đi trên thuyền, và việc đi thuyến của bạn làm cho chiếc thuyền là chiếc thuyền. Khảo sát kỹ một khoảnh khắc như vậy. Tại một thời điểm như vậy, không có ǵ ngoài thế giới của chiếc thuyền. Bầu trời, nước và bờ biển là tất cả thế giới của thuyền, không giống như một thế giới không phải là thế giới của thuyền. Như vậy bạn sinh ra cái nó là; bạn sinh ra sự sinh của bạn.

Khi bạn đi trên một chiếc thuyền, thân, tâm và môi trường quanh bạn hợp lại thành hoạt động không phân chia của thuyền. Toàn bộ đất và toàn bộ bầu trời đều là hoạt động không phân chia của thuyền. V́ vậy, sinh không là ǵ ngoài bạn; bạn không là ǵ ngoài sinh.


oOo

Know that birth-and-death is the activity of the Buddha Way; birth-and-death is the furnishings [essentials] of the Buddha House. It is utilized when it needs to be utilized; it is fully clarified when it is clarified. Accordingly, all Buddhas are clear about the implements of birth-and-death and fully achieve their utilization. (Dōgen Zenji)

Biết rằng sinh tử là hoạt động của Phật Đạo; sinh tử là thiết bị của Nhà Phật. Nó được sử dụng khi nó cần được sử dụng; nó được làm rơ đầy đủ khi nó được làm rơ. Theo đó, tất cả chư Phật đều rơ ràng về việc sinh tử và hoàn toàn đạt được cái dụng của chúng.


oOo

You should understand that birth-and-death is itself nirvana. Nirvana is not realized outside of birth-and-death. (Dōgen Zenji)

Nên hiểu rằng sinh tử chính là niết bàn. Niết bàn không thể chứng ngộ bên ngoài sinh tử.


oOo

The great way of all Buddhas, thoroughly practiced, is emancipation and realization.

"Emancipation" means that in birth you are emancipated from birth and in death you are emancipated from death. Thus there is detachment from birth-and-death and penetration of birth-and-death. Such is the complete practice of the great way. There is letting go of birth-and-death and vitalizing birth-and-death. Such is the thorough practice of the great way.

"Realization" is birth; birth is realization. At the time of realization there is nothing but birth totally actualized, nothing but death totally actualized.

Such activity makes birth wholly birth and death wholly death. Actualized just so at this moment, this activity is neither large nor small, neither immeasurable nor measurable, neither remote nor near. Birth right now is undivided activity. Undivided activity is birth right now. (Dōgen Zenji)


Đạo lớn của chư Phật, được thực hành hoàn toàn, là giải thoát và giác ngộ.

"Giải thoát" có nghĩa là trong sinh, bạn giải thoát khỏi sự sinh và trong chết bạn giải thoát khỏi sự chết. Như vậy, có sự tách rời khỏi sinh tử và sự thấm nhập của sinh tử. Đó là thực hành hoàn hảo của Đạo Lớn. Có sự buông bỏ sinh tử và làm sống sinh tử. Đó là thực hành toàn hảo của Đạo Lớn.

"Giác ngộ" là sinh; sinh là giác ngộ. Tại thời điểm giác ngộ không có ǵ ngoài sự sinh hoàn toàn được thực hiện, không có ǵ ngoài sự chết hoàn toàn được thực hiện.

Hoạt động đó làm cho sinh hoàn toàn sinh và chết hoàn toàn chết. Được thực hiện như vậy tại thời điểm này, hoạt động này không lớn cũng không nhỏ, không không thể đo lường cũng không có thể đo lường, không xa cũng không gần. Sinh ngay bây giờ là hoạt động không phân chia. Hoạt động không phân chia là sinh ngay bây giờ.


oOo

When we recognize that the seemingly object nature of reality is nothing different than the subject nature of mind, which is Rigpa, it is called Enlightenment. (Dzogchen Ponlop Rinpoche)

Khi chúng ta nhận ra rằng cái được thấy như là tánh đối tượng của sự hiển lộ trước mắt không ǵ khác với tánh chủ thể của tâm, đó là Tánh Giác, được gọi là Giác ngộ.


oOo

"There is no emptiness without appearance, and there is no appearance without emptiness. That is what we call the interdependent nature." (Dzogchen Ponlop Rinpoche)

Không có Không nếu không có Sắc, và không có Sắc nếu không có Không. Đó là điều chúng ta gọi là ta tánh tương duyên.


oOo

“Buddhism is primarily a study of Mind and a system for training the Mind. It is spiritual in nature, not religious. Its goal is self-knowledge, not salvation; freedom, not heaven. It relies on reason and analysis, contemplation and meditation, to transform knowledge about something into knowledge that surpasses understanding.” (Dzogchen Ponlop, Rebel Buddha: A Guide to a Revolution of Mind)

Đạo Phật là môn học về Tâm và một hệ thống rèn luyện Tâm. Nó thuộc tự nhiên, không phải tôn giáo. Mục đích của đạo Phật là tự tri, không phải cứu rỗi; tự do, không phải thiên đường. Nó dựa vào lư lẽ và phân tích, chiêm nghiệm và thiền định, để chuyển hóa sự biết về một một đối tượng thành cái biết vượt qua sự hiểu biết.


oOo

“Beyond the mind, beyond our thoughts, there is something we call the 'nature of the mind', the mind's true condition, which is beyond all limits.(Chögyal Namkhai Norbu, Dzogchen: The Self-Perfected State)

Bên ngoài tâm trí, bên ngoài suy nghĩ, có một thứ được g̣i là "bản tánh của Tâm", trạng thái chân thất của tâm, vượt ngoài mọi giới hạn.


oOo

"... According to Dzogchen, you are always already one with Spirit, and that awareness is always already fully present, right now. You are looking directly at Spirit, with Spirit, in every act of awareness. There is nowhere Spirit is not." (Ken Wilber)

Theo Đại Toàn Thiện, bạn luôn luôn là một với Tâm, và sự nhận biết đó luôn luôn hiện diện tràn đầy, ngay bây giờ. Bạn đang nh́n thẳng vào Tâm, với Tâm, trong mỗi tác động của sự nhận biết. Không có nơi nào không có sự hiện diện của Tâm.


oOo

“Enlightenment, or Nirvana, is nothing other than the state beyond all obstacles, in the same way that from the peak of a very high mountain one always sees the sun. Nirvana is not a paradise or some special place of happiness, but is in fact the condition beyond all dualistic concepts, including those of happiness and suffering.

When all our obstacles have been overcome, and we find ourselves in a state of total presence, the wisdom of enlightenment manifests spontaneously without limits, just like the infinite rays of the sun. The clouds have dissolved, and the sun is finally free to shine once again.”
(Namkhai Norbu, Dzogchen: The Self-Perfected State)

Giác ngộ, hay Niết bàn, không ǵ khác hơn là trạng thái vượt khỏi mọi ngăn che, giống như người ở đỉnh núi rất cao luôn nh́n thấy mặt trời. Niết bàn không phải là một cơi thiên đường hay một nơi hạnh phúc đặc biệt nào đó, mà là trạng thái vượt khỏi mọi khái niệm nhị nguyên, cả khái niệm về hạnh phúc và đau khổ.

Khi mọi ngăn che được khắc phục, và ở trong trạng thái hoàn toàn hiện diện, tuệ giác hiện ra một cách tự nhiên không giới hạn, giống như những tia sáng vô hạn của mặt trời. Những đám mây đă tan, và cuối cùng mặt trời lại được tự do tỏa sáng.


oOo

“The light of the sun is the manifestation of the clarity of the sky; and the sky is the basic condition necessary for the manifestation of the sun's light. So, too, in the sky, two, three, four, or any number of suns could arise; but the sky always remains indivisibly one sky. Similarly, every individual's state of presence is unique and distinct, but the void nature of the individual is universal, and common to all beings.”
(Namkhai Norbu, Dzogchen: The Self-Perfected State)

Ánh sáng của mặt trời là biểu hiện sự trong sáng của bầu trời; và bầu trời là điều kiện cơ bản cần thiết cho sự biểu hiện của ánh sáng mặt trời. V́ vậy, trong bầu trời, hai, ba, bốn, hay bất kỳ số lượng mặt trời nào cũng có thể sinh khởi; nhưng bầu trời luôn là một bầu trời không phân chia. Tương tự như vậy, trạng thái hiện diện của mỗi cá thể là duy nhất và khác biệt, nhưng bản tánh trống không của cá thể là phổ quát, và chung cho tất cả chúng sinh.


oOo

”Life is short and no one knows what the next moment will bring. Open your mind while you have the opportunity, thereby gaining the treasures of wisdom, which in turn you can share abundantly with others, bringing them happiness.” (Dōgen Zenji)

Đời sống ngắn ngủi và không ai biết khoảnh khắc tiếp theo sẽ xảy ra điều ǵ. Mở tâm khi có cơ hội, để đạt được kho tàng trí tuệ, từ đó có thể chia sẻ nhiều điều với người khác, đem đến hạnh phúc cho họ.


oOo

"The whole universe shatters into a hundred pieces. In the great death there is no heaven, no earth. Once body and mind have turned over, there is only this to say: past mind cannot be grasped, present mind cannot be grasped, future mind cannot be grasped.” (Dōgen Zenji)

Toàn bộ vũ trụ tan vỡ thành trăm mảnh. Trong cái chết lớn, không có trời, không có đất. Một khi thân và tâm chuyển dời, chỉ có điều này để nói: Tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, tâm vị lai không thể nắm bắt.


oOo

“Every man possesses the Buddha-nature. Do not demean yourselves.” (Dōgen Zenji)

Mỗi người đều có Phật tánh. Đừng hạ thấp bản thân.


oOo

”Above all, don’t wish to become a future Buddha; your only concern should be, as thought follows thought, to avoid clinging to any of them.” (Dōgen Zenji)

Trên tất cả, đừng mong muốn trở thành một vị Phật tương lai; điều quan tâm duy nhất của bạn nên là, khi niệm niệm nối nhau, không bám vào niệm nào.


oOo

"Do not think you will necessarily be aware of your own enlightenment.” (Dōgen Zenji)

Đừng nghĩ rằng bạn cần phải nhận biết sự giác ngộ của chính ḿnh.


oOo

”In a mind clear as still water, even the waves, breaking, are reflecting its light.” (Dōgen Zenji)

Trong tâm trong trẻo trống không như nước tĩnh lặng, ngay cả những đợt sóng dập dồn cũng phản chiếu ánh sáng của nó.


oOo

No matter how bad a state of mind you may get into, if you keep strong and hold out, eventually the floating clouds must vanish and the withering wind must cease. (Dogen)

Dù tâm bạn có thể rơi vào trạng thái tồi tệ đến đâu, nếu bạn cương quyết giữ vững, cuối cùng những đám mây nổi phải tan, gió khô phải ngừng.


oOo

Students, when you want to say something, think about it three times before you say it. Speak only if your words will benefit yourselves and others. Do not speak if it brings no benefit. (Dogen)

Các học tṛ, khi muốn nói điều ǵ, hăy suy nghĩ ba lần trước khi nói. Chỉ nói nếu lời nói có lợi cho bản thân và người khác. Đừng nói nếu nó không mang lại lợi ích ǵ.


oOo

Studying the Buddha way is studying oneself. Studying oneself is forgetting oneself. Forgetting oneself is being enlightened by all things. Being enlightened by all things is to shed the body-mind of oneself, and those of others. No trace of enlightenment remains, and this traceless enlightenment continues endlessly. (Dogen)

Học phật là học về bản thân. Học về bản thân là quên bản thân. Quên bản thân là giác ngộ từ mọi pháp. Giác ngộ từ mọi pháp là giũ bỏ tâm và thân của ḿnh, và của người. Không c̣n dấu vết của giác ngộ, và sự giác ngộ không dấu vết này tiếp tục đến vô tận.


oOo

Life and death are nothing but the mind. Years, months, days, and hours are nothing but the mind. Dreams, illusions, and mirages are nothing but the mind. The bubbles of water and the flames of fire are nothing but the mind. The flowers of the spring and the moon of the autumn are nothing but the mind. Confusions and dangers are nothing but the mind. (Dogen)

Sống và chết không là ǵ khác hơn tâm. Năm, tháng, ngày, giờ không là ǵ khác hơn tâm. Mộng, tưởng không là ǵ khác hơn tâm. Bọt nước, ngọn lửa không là ǵ khác hơn tâm. Hoa xuân, trăng thu không là ǵ khác hơn tâm. Vô minh, nạn khổ không là ǵ khác hơn tâm.


oOo

Life and death are of supreme importance. Time swiftly passes by and opportunity is lost. Each of us should strive to awaken. Awaken. Take heed, do not squander your life. (Dogen)

Sống và chết là những sự việc tối quan trọng. Thời gian trôi qua nhanh và cơ hội biến mất. Mỗi người chúng ta nên cố gắng giác ngộ. Giác ngộ. Hăy lưu ư, đừng lăng phí đời sống của ḿnh.


oOo

Although its light is wide and great, the Moon is reflected in a puddle one inch wide. The whole Moon and the entire sky is reflected in one dew drop on the grass. (Dogen)

Mặc dù ánh sáng của nó rộng và lớn, mặt trăng phản chiếu trong một vũng nước rộng một phân. Toàn mặt trăng và cả bầu trời được phản chiếu trong một giọt sương trên ngọn cỏ.


oOo

Enlightenment is intimacy with all things. (Dogen)

Giác ngộ là thân thiết với mọi sự vật.


oOo

Truth is not far away. It is nearer than near. There is no need to attain it, since not one of your steps leads away from it. (Dogen)

Chân lư không ở xa. Nó ở gần hơn là gần. Không cần phải với tới nó, v́ không một bước chân nào của bạn rời khỏi nó.


oOo

That you carry yourself forward and experience the myriad things is delusion. That the myriad things come forward and experience themselves is awakening (Dogen)

Đến để thể nghiệm vạn pháp là hư vọng.
Vạn pháp đến và tự thể nghiệm là giác ngộ.


oOo

”Right and wrong are temporal, but time is neither right nor wrong. Right and wrong are the Dharma, but the Dharma is neither right nor wrong. In the balance of the Dharma, wrong is balanced. In the balance of the Dharma, right is balanced.” (Dōgen Zenji)

Đúng và sai là tạm thời, nhưng thời gian không đúng hay sai. Đúng và sai là Pháp, nhưng Pháp không đúng hay sai. Trong sự thăng bằng của Pháp, sai được làm thăng bằng. Trong sự thăng bằng của Pháp, đúng được làm thăng bằng.


oOo

When both body and mind are at peace, all things appear as they are: perfect, complete, lacking nothing. (Dogen)

Khi cả thân và tâm đều b́nh lặng, mọi sự hiện ra như chính chúng: hoàn hảo, toàn diện, không ǵ thiếu.


oOo

A fool sees himself as another, but a wise man sees others as himself. (Dogen)

Người không trí thấy ḿnh như một người khác, người trí thấy những người khác như chính ḿnh.


oOo

Meditation is not a way to enlightenment, nor is it a method of achieving anything at all. It is peace itself. It is the actualization of wisdom, the ultimate truth of the oneness of all things. (Dogen)

Tham thiền không phải là con đường đưa đến giác ngộ, cũng không phải là phương pháp để đạt được điều ǵ. Nó là sự b́nh an tự nó. Nó là sự hiện bày của trí tuệ, chân lư tối hậu về tính nhất thể của vạn hữu.


oOo

When we discover that the truth is already in us, we are all at once our original selves. (Dogen)

Khi nhận ra rằng chân lư sẵn có trong chúng ta, ngay lập tức chúng ta là cái chúng ta từ nguyên thủy.


oOo

To enter the Buddha Way is to stop discriminating between good and evil and to cast aside the mind that says this is good and that is bad. (Dogen Zenji)

Đi vào đạo Phật là chấm dứt phân biệt thiện và ác, từ bỏ phân biệt tốt và xấu.


oOo

“There is a simple way to become buddha: When you refrain from unwholesome actions, are not attached to birth and death, and are compassionate toward all sentient beings, respectful to seniors and kind to juniors, not excluding or desiring anything, with no designing thoughts or worries, you will be called a buddha. Do not seek anything else.” (Dogen Zenji)

Có một cách đơn giản để thành Phật: Dừng những việc bất thiện, không dính mắc vào sống và chết, từ bi đối với tất cả chúng sinh, tôn trọng người lớn hơn và tử tế với người nhỏ hơn, không bỏ hay ham bất cứ điều ǵ, không suy nghĩ hay lo lắng, bạn sẽ được gọi là một vị Phật. Không t́m kiếm bất cứ thứ ǵ khác.


oOo

“In a snowfall that covers the winter grass, a white heron uses his own whiteness to disappear.” (Dogen Zenji)

Trong tuyết rơi phủ đầy đồng cỏ mùa đông, con c̣ trắng dùng màu trắng của ḿnh để biến mất.


oOo

If you want to travel the Way of Buddhas and Zen masters, then expect nothing, seek nothing, and grasp nothing. (Dogen Zenji)

Muốn đi trên con đường của chư Phật và chư Tổ, hăy không mong đợi ǵ, không t́m kiếm ǵ, và không nắm bắt thứ ǵ.


oOo

Each moment is all being, each moment is the entire world. (Dogen Zenji)

Mỗi khoảnh khắc là toàn thể hiện hữu, mỗi khoảnh khắc là toàn bộ thế giới.


oOo

You and I are just swinging doors. (Shunryu Suzuki)

Bạn và tôi chỉ là những cánh cửa khép mở.


oOo

In zazen, leave your front door and your back door open. Let thoughts come and go. Just don't serve them tea. (Shunryu Suzuki)

Trong tọa thiền, hăy để cửa trước và của sau của bạn mở trống. Hăy để cho ư niệm đến và đi. Không mời trà chúng.


oOo

Letting go is the lesson. Letting go is always the lesson. (Suzan Gordon Lyndon)

Buông xả là bài học. Buông xả luôn luôn là bài học.


oOo

It is easy to believe we are each waves and forget we are also the ocean. (Jon J, Muth)

Dễ tin rằng chúng ta là sóng và quên rằng chúng ta cũng là đại dương.


oOo

To escape from the world means that one’s mind is not concerned with the opinions of the world. (Dogen)

Vượt thoát thế gian có nghĩa là tâm không kết nối với những ư kiến về thế gian.


oOo

The truth knocks on the door and you say: “Go away. I’m looking for the truth,” and it goes away. (Robert M. Persig)

Chân lư gơ cửa và bạn nói: “Hăy tránh xa. Tôi đang t́m chân lư,” và chân lư bỏ đi.


oOo

The ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence.

Khả năng quan sát mà không đánh giá là dạng thông minh cao nhất.


oOo

Mountains’ walking is just like human walking. Accordingly, do not doubt mountains’ walking even though it does not look the same as human walking. The Buddha ancestor’s words point to walking. This is fundamental understanding. Penetrate these words. (Dogen)

Sự bước đi của núi giống như sự bước đi của người. Theo đó, đừng nghi ngờ sự bước đi của núi cho dù nó không thấy giống sự bước đi của người. Lời của Phật Tổ chỉ vào sự bước đi. Đây là sự hiểu biết nền tảng. Hăy thâm nhập vào những lời nầy.


oOo

Mountains do not lack the characteristic of mountains. Therefore they always abide in ease and always walk. Examine in detail the characteristic of the mountains’ walking. (Dogen)

Núi không thiếu đặc tánh của núi. V́ vậy chúng luôn luôn hiện diện một cách an ḥa và luôn luôn bước đi. Hăy quan sát kỹ tánh cách sự bước đi của núi.


oOo

“The mountains and waters of the present are the realization of the words of eternal Buddhas.” That means mountains and waters are what they are - mountains and waters. Nothing more, nothing less. (Dogen)

“Núi và nước ngay hiện tại là sự thể hiện lời của chư Phật thường trụ.” Có nghĩa là núi và nước là thứ mà chúng là - núi và nước. Không thêm, không bớt.


oOo

As the attainment of the Tao does not involve a continuous movement from error to truth, from ignorance to enlightenment, from mayoi to satori. The Zen masters proclaim that there is no enlightenment whatever that you can claim to have attained. (DT Suzuki - The Zen Doctrine of No mind)

Sự đạt đạo không liên quan ǵ đến vận hành liên tục từ vọng đến chân, từ vô minh đến giác ngộ. Các vị Thiền Sư nói rằng không có sự giác ngộ nào để bạn có thể bảo rằng đă đạt được.

H́nh: DT Suzuki.

oOo

The world was not created so many million and million of the years ago, but it is being created every moment, and it is prajna’s work. (DT Suzuki - Studies in Zen)

Thế giới không phải đă được tạo ra nhiều triệu triệu năm trước, nhưng được tạo ra từng khoảnh khắc, và đó là việc của Bát nhă.


oOo

If we doubt the walking of the mountains we also do not yet know our own walking. When we know our own walking, then we will surely know the walking of the mountains. (Dogen).

Nếu chúng ta nghi ngờ sự bước đi của núi chúng ta chưa biết sự bước đi của chúng ta. Khi chúng ta biết sự bước đi của chúng ta, chúng ta chắc chắn biết sự bước đi của núi.

H́nh: Đường lên chùa Đồng Yên Tử.

oOo

Walk as if you are kissing the Earth with your feet. (Thích Nhấ Hạnh).

Hăy bước đi như đang hôn lên Đất với đôi bàn chân.


oOo

Those who see worldly life as an obstacle to Dharma see no Dharma in everyday actions. They have not yet discovered that there are no everyday actions outside of Dharma. (Dogen)

Những người thấy đời sống thế gian là một chướng ngại đối với Pháp không thấy được Pháp trong những hoạt động hằng ngày. Họ chưa thấy ra rằng không có hoạt động hằng ngày nào ở ngoài Pháp.

H́nh: Ở băi biển Nha Trang.

oOo

But do not ask me where I am going. As I travel in this limitless world, where every step I take is my home. (Dogen)

Đừng hỏi tôi sẽ đi đâu. Khi tôi du hành trong thế giới giới hạn nầy, nơi mỗi bước chân tôi đặt đến là nhà của tôi.


oOo

To study the Buddha Way is to study the self, and to study the self is to forget the self. (Dogen)

Học Phật là học về cái ngă, và học về cái ngă là quên cái ngă.

H́nh: Calgary, Canada.

oOo

Cause is not before, and effect is not after. (Dogen)

Nhân không phải đến trước, và quả không phải đến sau.

H́nh: Ngài Đạo Nguyên Thiền Sư.

oOo

Powered by: searchvn.net