Load New Pic

Says Children.

“Old men can make war, but it is children who will make history.” (Ray Merritt, author)
Người già có thể tạo ra chiến tranh, nhưng chính trẻ em sẽ tạo nên lịch sử.

Pic.: Highlander Children.

ID: 14

Powered by: searchvn.net