Load New Pic

Says Poetry

Poetry is the language of reconciliation. It often reminds us of our best selves and common values... There is a specific power in poetry to sanctify, purify, and rectify, even amidst discord. (Amanda Gorman)
Thơ là ngôn ngữ ḥa giải. Nó thường nhắc chúng ta về chỗ tốt đẹp nhất của bản thân và những giá trị chung của chúng ta... Có một sức mạnh rơ ràng nơi thơ trong việc thánh hóa, làm trong sạch và chỉnh sửa, cả ngay giữa sự bất ḥa.

ID: 33 OPEN WEBPAGE

Powered by: searchvn.net