B15-JsLo OK

 

NGHI THỨC

SÁM HỐI SÁU CĂN

***

LỜI THƯA CỦA NGƯỜI SOẠN

 

Về công năng của sám hối, trong bài tựa Lục Thời Sám Hối, ngài Trần Thái Tông viết:

 

"Tiện lợi việc đi lại dưới sông trên bộ, là nhờ xe, thuyền; tẩy sạch bụi nhơ nơi thân tâm, là do sám hối. Muốn tẩy sạch thân tâm mà không dùng sám hối, khác nào muốn tiện lợi qua lại mà chẳng dùng xe, thuyền. Thế mới biết công dụng sám hối rất là to. Cho nên kinh Đại Tập nói: “Như áo nhơ hằng trăm năm, có thể trong một ngày giặt được sạch sẽ. Như thế, trong trăm ngàn kiếp đă tích tập các nghiệp chẳng lành, do nhờ lực Phật, khéo thuận tư duy, có thể trong một ngày hay một giờ, trọn hay tiêu diệt.”

Vả lại, chúng sanh từ trước đến nay tánh giác thanh tịnh tṛn sáng, trong trẻo như hư không chẳng có mảy bụi. Do bọt vọng chợt dấy, cơi uế hiện thành, năng và sở nương nhau, Phật với chúng sanh thấy hai. Căn tánh sai biệt, ngu trí phân chia, chỉ cho một cửa, khó được ngộ nhập. V́ thế, đức Phật chúng ta trí nguyện rộng lớn, mở cửa phương tiện, tùy lối chỉ đường về, đúng bệnh cho thuốc. Biết huyễn cấu của chúng sanh từ vọng mà sanh, khuyên họ một niệm kính thành qui y sám hối, khiến thân tâm thanh tịnh, trong sạch như xưa. Gió yên th́ sóng lặng, bụi sạch th́ gương sáng. Sao thế? V́ trước khởi tâm ác, như mây che mặt trăng, sau sanh tâm thiện, như đuốc sáng tan bóng tối. Ôi! công dụng sám hối lớn lao há chẳng vậy sao? (HT Thích Thanh Từ dịch)

 

Đó là nói về lợi ích của Sám Hối.

 

Cũng trong Lục Thời Sám Hối, về sáu căn, ngài Trần Thái Tông viết:

 

"Nhân khi việc triều rảnh rỗi, xem khắp Kinh, Luận và các văn nghi lễ, tuyển chọn pháp có được tự lợi lợi tha, dùng để chỉ dạy cho người. Trăn trở suy đi nghĩ lại, xưa tạo nghiệp trọn do sáu căn. V́ thế đức Phật Thích-ca khi chưa thành đạo, trước vào núi Tuyết sáu năm tu khổ hạnh, là do sáu căn đó vậy." (sđd))

 

Kinh Lăng Nghiêm cũng nói về sáu căn như sau:

 

"Lúc ấy, A Nanđại chúng đều nghe mười phương Như Lai đồng thanh bảo A Nan rằng:

- Lành thay, A Nan! Ngươi muốn biết cái Câu Sinh Vô Minh (căn bản vô minh), là gốc thắt kết khiến ngươi lưu chuyển trong ṿng sanh tử ấy, chính là lục căn của ngươi chứ chẳng phải vật khác; ngươi lại muốn biết đạo Vô Thượng Bồ Đề khiến ngươi mau chứng quả tự tại giải thoát, tịch lặng thường trụ ấy, cũng chính là lục căn của ngươi chứ chẳng phải vật khác.

A Nan dù được nghe pháp âm như vậy, tâm c̣n chưa rơ, cúi đầu bạch Phật:

- Tại sao khiến con bị sanh tử luân hồi và được tự tại giải thoát, đều là lục căn, chẳng phải vật khác?

Phật bảo A Nan:

- Căn trần cùng gốc, thắt mở chẳng hai, tánh thức hư vọng như hoa đốm trên không. A Nan, do trần phát tri, v́ căn kiến tướng; kiến và tướng chẳng có tự tánh, như những cây sậy gác vào nhau, cho nên ngươi nay lập tri kiến thành tri, tức là căn bản của vô minh, nếu đối với tri kiến chẳng chấp là tri kiến, ấy tức là Niết Bàn, trong sạch vô lậu, làm sao trong đó c̣n có thể dung nạp vật khác. "

(Thiền sư Thích Duy Lực, Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Quyển Năm)

 

Tánh của sáu căn vốn thanh tịnh giải thoát, với tánh Giác cùng một tánh. V́ vô minh che mờ nên tiếp trần, duyên thức mà tạo nghiệp. Khi sáu căn được sám hối trong sạch, trở lại tánh nguyên sơ, th́ cùng với tánh Giác không phân.

 

Do đó sám hối sáu căn là căn bản của sự sám hối.

 

Thấy ḿnh vô minh che chướng, tội lỗi c̣n nhiều, nên theo người xưa t́m đường sám hối. Nhận thấy Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi của ngài Trần Thái Tông vừa rơ, vừa gọn, lại hợp với Thiền vốn là pháp môn chính thống của đạo Phật Việt Nam từ xưa, cũng như pháp môn Thiền Tịnh Song Tu cũng được nhiều người Việt Nam thực hành, tôi mạo muội soạn thành bản sám hối sáu căn nầy để tụng lạy. Nay đăng lên đây để chỉa sẻ với các bạn hợp duyên.

 

Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi của ngài Trần Thái Tông chia ra sáu thời sám hối mỗi ngày là có dụng ư của ngài. Tuy nhiên v́ hoàn cảnh bận rộn của đa số người đời nay trong đó có tôi, tôi soạn lại không theo sáu thời trong ngày mà gom lại để có thể tụng lạy một lần mỗi ngày, hay chia ra tụng nhiều ngày tùy theo hoàn cảnh, có thể tụng lạy một ngày cho mỗi căn.

 

Bản Sám Hối Sáu Căn nầy được h́nh thành bằng việc sắp xếp lại và dịch những bài trong Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi của ngài Trần Thái Tông, bỏ bớt các bài Cảnh sách, Khuyến Chúng Kệ, Bát Khổ Kệ, Chúc Hương, Khải Bạch và các bài kệ về vô thường (Hy vọng các bài kệ nầy sẽ được dịch để vào phần phụ lục của bản Sám Hối Sáu Căn nầy). Các bài Chí Tâm Khuyến Thỉnh, Chí Tâm Tùy Hỉ, và Chí Tâm Hồi Hướng được để sau cùng như là phần kết thúc của khóa lễ trước khi tụng bài Tâm Kinh Bát Nhă và Ba Quy Y. Riêng các bài văn nguyện th́ được dịch dưới hai h́nh thức: Câu bảy hoặc tám chữ và một bài lục bát để người dùng tùy nghi sử dụng.

 

Xin ghi ơn công lao của nhóm thực hiện tuyển tập Thơ Văn Lư Trần. Tuyển tập nầy đă giúp rất nhiều cho việc soạn bản Sám Hối Sáu Căn nầy.

 

Bản Sám Hối nầy không tránh những sai sót. Kính mong người đọc tụng sửa sai, góp ư.

 

Cung kính,

 

Thị Giới.

sen 5 OK2