B15-JsLo OK

 

NGHI THỨC

SÁM HỐI SÁU CĂN

THIỀN SƯ TRẦN CẢNH TRẦN THÁI TÔNG

Đệ từ đời thứ ba Tây Tạng Tự Thị Giới sắp xếp và dịch

 

DÂNG HƯƠNG

 

Hương nầy

Trồng rừng tu tập, tưới nước Thiền na, đốn từ vườn Tuệ, chuốt Giải thoát dao, không do người làm, tự nhiên tăng trưởng.

Con nay

Đốt nén hương Trí tuệ, xây đài mây quang minh.

Hương xông chốn chốn ngạt ngào, khói tỏa nơi nơi sực nức.

(Chuông - Lạy)

 

KỆ DÂNG HƯƠNG

 

Trầm thủy, rừng Thiền thơm ngát hương

Chiên đàn vườn Tuệ đă vun trồng

Núi cao chót vót dao giữ Giới

Nay đốt ḷ tâm măi cúng dâng.

(Chuông - Lạy)

 

KỆ DÂNG HOA

 

Tâm địa mở ra rực rở hoa

Hương thơm hơn cả rải hoa trời

Cành cành đóa đóa đem dâng Phật

Gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi.

(Chuông - Lạy)

 

THỨ NHẤT: SÁM HỐI TỘI CỦA CĂN MẮT

 

Chí tâm sám hối:

 

Đệ từ chúng con, từ vô thủy kiếp, cho đến ngày nay, bỏ mất bản tâm, không biết đường chánh, đọa ba đường ác, do (sáu) căn sai lầm. Nếu không sám hối, đợi đến ngày sau, khó tránh ân hận.

(Chuông - Lạy)

 

Nghiệp của căn mắt:

Việc ác nh́n rơ, nghiệp lành bỏ qua; lầm nhận không hoa, quên mặt trăng thật.

Thương ghét nổi lên, đẹp xấu tranh dành; mắt liếc vọng sinh, che mờ chánh kiến.

Trắng đến xanh đi, vảng sai tía đúng; thấy sai mọi thứ, chẳng khác người mù.

Gặp người nhan sắc, nh́n trộm liếc ngang; mờ khuôn mặt thật trước khi mẹ sinh.

Thấy của cải người, dương mắt ngó đăm; gặp người nghèo khó, che mắt không thấy.

Người dưng qua đời, nước mắt ráo khô; người thân qua đời, khóc chảy máu mắt.

Khi gặp Tam Bảo, khi vào già lam, gần tượng gặp Kinh, chẳng đưa mắt ngó.

Điện Phật, pḥng Tăng, trai gái gặp nhau, mắt qua mày lại, đắm ch́m sắc dục.

Không nễ Hộ Pháp, không sợ Long thần, hết mực tham vui, đầu không từng cúi.

 

Các tội như thế, vô lượng vô biên, theo mắt sinh ra, ắt đọa địa ngục, trải hằng sa kiếp, mới được thọ sanh. Nếu được thọ sanh, lại chịu mù chột. Nếu không sám hối, khó được tiêu trừ. Nay ở trước Phật, sám hối tất cả.

(Chuông - Lạy)

 

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

Nguyện thứ nhất: Mở bày Chánh Kiến

Nguyện thứ hai: Mắt sạch bụi che

Nguyên thứ ba: Thấy h́nh không luyến

Nguyện thứ tư: Thấy sắc chẳng mê

Nguyện thứ năm: Thấy ngay vọng niệm

Nguyện thứ sáu: Mắt tuệ tṛn đầy

Nguyện thứ bảy: Sớm rời thế mộng

Nguyện thứ tám: Tâm sáng bổn lai

Nguyện thứ chín: Xét trừ mê huyễn

Nguyện thứ mười: Cơi vọng thôi huê (hoa)

Nguyện mười một: Nh́n ra mây tản

Nguyện mười hai: Nghiệp đốn trong veo.

 

hoặc:

 

Nguyện cho Chánh kiến mở bày

Nguyện con mắt hết bụi dày ngăn che

Dung h́nh thấy chẳng luyến mê

Những khi gặp sắc không kê mắt nh́n

Đầu mê liền thấy rơ rành

Nguyện con mắt tuệ viên thành tự nhiên

Thoát ngoài mộng tưởng đảo điên

Mở toan tâm địa bản nhiên sáng ngời

Bỏ đi ảo tối của đời

Hoa không nở nữa ở nơi vọng tà

Nguyện mây tan chỗ ngó ra

Sạch trong nghiệp chướng như là tuyết băng.

 

(Chuông - Lạy)

 

 

THỨ HAI: SÁM HỐI TỘI CỦA CĂN TAI

 

Chí tâm sám hối:

Đệ từ chúng con, từ vô thủy kiếp, cho đến ngày nay, bỏ mất bản tâm, không biết đường chánh, đọa ba đường ác, do (sáu) căn sai lầm. Nếu không sám hối, đợi đến ngày sau, khó tránh ân hận.

(Chuông - Lạy)

 

Nghiệp của tai:

Ghét nghe tiếng Pháp, thích nghe lời tà; mê bỏ gốc thật, hướng vọng bên ngoài.

Huyên thuyên đàn sáo, cho là long ngâm; trầm tịch mỏ chuông, coi như tiếng ếch.

Khúc ca buồn thương, lời nhạc diểm t́nh, nghe liền vào dạ; câu kệ lời kinh, không để vào tai.

Nghe lời khen hảo, khởi ḷng mong muốn; nghe câu thiện lành, chẳng từng ưng nhận.

Vài ba bạn rượu, mấy bạn làng chơi, đàm đạo ngắn dài, châu đầu nghe thích.

Hoặc gặp thầy bạn, dạy bảo thiết tha, nói lời trung hiếu, bịt tai chẳng chịu.

Khi nghe tiếng xuyến, liền nảy ḷng dâm;  nghe nửa câu kinh, tai thành tai ngựa.

 

Những tơi như thế, vô lượng vô biên. nhiều như cát bụi, đếm không thể hết. Sau khi mạng chung, đọa ba đường ác. Hết nghiệp thọ sanh, phải làm người điếc. Nếu không sám hối, chẳng thể tiêu trừ. Nay ở trước Phật, sám hối tất cả.

(Chuông - Lạy)

 

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

Nguyện thứ nhất: Nghe thanh ngộ Đạo.

Nguyện thứ hai: Nghe khổ tu hành

Nguyện thứ ba: Tánh nghe thông đạt

Nguyện thứ tư: Nghe được vô sanh

Nguyện thứ năm: Tránh xa lời vọng

Nguyện thứ sáu: Nghe lời chánh chân

Nguyện thứ bảy: Phạm âm gần gũi

Nguyện thứ tám: Trống Pháp nghe thanh

Nguyện thứ chín:  Quan Âm tay nắm

Nguyện thứ mười: Khánh Hỷ tŕ danh.

 

Hoặc:

 

Nguyện nghe tiếng, ngộ đạo mầu

Nghe đời khổ năo t́m cầu đường tu

Tánh nghe nhận được thâm sâu

Từ âm thanh mở cửa vào vô sanh

Không nghe lời chẳng thiện lành

Thường nghe được tiếng chánh chân an ḥa

Kệ kinh thường ở trong nhà

Âm thanh trống Pháp chẳng xa xôi ǵ

Quan Âm Bồ tát cầm tay

Tŕ danh vô lượng cùng ngài A Nan.

 

(Chuông - Một lạy)

 

 

THỨ BA: SÁM HỐI TỘI CỦA CĂN MŨI.

 

Chí tâm sám hối:

Đệ từ chúng con, từ vô thủy kiếp, cho đến ngày nay, bỏ mất bản tâm, không biết đường chánh, đọa ba đường ác, do (sáu) căn sai lầm. Nếu không sám hối, đợi đến ngày sau, khó tránh ân hận.

(Chuông - Lạy)

 

Nghiệp của căn mũi:

Thường tham mùi lạ, trăm thứ trộn ḥa. Không thích chân hương, năm phần thanh tịnh.

Mùi lan mùi xạ, chăm chỉ t́m cầu, hương thơm giới định, chưa từng cầu ngửi.

Xông trầm đốt hương ở trước điện Phật, nghểnh cổ hít trộm chẳng ḷng cung kính.

Chạy theo trần thức coi rẽ long thần; nghe theo lời trái không biết chán chê.

Mặt đào mi hạnh lôi kéo chẳng rời; cây giác hoa tâm đem về chẳng đoái.

Hoặc ra ngoài chợ, hoặc vào trong bếp, nghĩ đồ ăn bẩn, t́m thức ăn tanh.

Không hiềm sạch dơ, không kỵ hành tỏi; đắm đuối không thôi, như heo trong chuồng.

Vải nước mắt mũi, vung vít đờm vàng; trét trụ thả thềm, làm dơ đất sạch.

Hoặc say nằm ngủ, điện Phật pḥng tăng, hơi thở lỗ mũi xông vào kinh tượng.

Ngửi sen thành trộm, nghe mùi thành dâm; không biết không hay đều do nghiệp mũi.

 

Những tội như thế, vô lượng vô biên. Sau khi mạng chung, đọa ba đường ác. Qua vô số kiếp mới được thọ sinh, dù được thọ sinh, phải chịu bệnh mũi. Nếu không sám hối, làm sao tiêu trừ. Nay ở trước Phật, sám hối tất cả.

(Chuông - Lạy)

 

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

 

Nguyện thứ nhất: Thở ra hết tà khí

Nguyện thứ hai: Thở vào trí tuệ hương

Nguyện thứ ba: Giữ an thành vô lậu

Nguyện thứ tư: Thở tan cảnh trần duyên

Nguyện thứ năm: Quay về nương Tam bảo

Nguyện thứ sáu: Hắt hơi bỏ tử sinh.

Nguyện thứ bảy: Thở trừ chướng phiền năo

Nguyện thứ tám: Ngửi giác ngộ hoa hương

Nguyện thứ chín: Thông suốt các loại Pháp

Nguyện thứ mười: Trừ tuyệt vị ngũ tân

Nguyện mười một: Dạo chơi trong biển Tánh

Nguyện mười hai: Thoát khỏi bến mê t́nh.

 

Hoặc:

 

Nguyện thở ra mọi độc tà

Thở vào hương tuệ chan ḥa tịnh thanh

Mũi khép lại, chẳng phiền thân

Thở tan mọi mối duyên trần bận tâm

Hướng về Tam Bảo một ḷng

Hắt hơi vứt hết tử sinh xóm giềng

Chướng theo hơi thở dứt liền

Giác hoa khai nở thỏa nguyền tịnh hương

Nguyện được mọi pháp tỏ tường

Cay nồng năm vị nguyện không đoái hoài

Mênh mông bể Tánh nguyện vào

Sông mê biển khổ ra ngoài một khi.

 

(Chuông - Lạy)

 

 

THỨ TƯ: SÁM HỐI TỘI CỦA CĂN LƯỠI.

 

Chí tâm sám hối:

Đệ từ chúng con, từ vô thủy kiếp, cho đến ngày nay, bỏ mất bản tâm, không biết đường chánh, đọa ba đường ác, do (sáu) căn sai lầm. Nếu không sám hối, đợi đến ngày sau, khó tránh ân hận.

(Chuông - Lạy)

 

Nghiệp của căn lưỡi:

Tham các mùi vị, thích bàn ngon dở, ăn uống chí mạng, chẳng phân mở nạc.

Giết hại mạng vật, nuôi dưỡng nhà ḿnh; chiên rán chim cá, nấu hầm cầm thú.

Hôi tanh thỏa miệng, hành tỏi đầy bụng; ăn rồi đ̣i nữa, chưa từng thấy đủ.

Hoặc tới lễ chay, cúng Phật cúng thần, ráng chịu bụng đói đợi đến xong việc.

Buổi sáng ăn chay, cơm ít nước nhiều, giống như người bịnh gắng ăn cháo thuốc.

Mở màng đầy mắt, nói cười hân hoan, mời uống mời ăn, nguội đi ấm đến.

Mời đăi khách khứa, gă chồng cưới vợ, giết hại chúng sanh, v́ ba tấc lưỡi.

Dựng lời hư dối, nói lời thêu dệt, nói năng hai lưỡi, lời ác ra miệng.

Mạ lị Tam Bảo, nguyển rũa mẹ cha; khinh lừa hiền thánh, lừa vua dối cha.

Chê bai người khác, che dấu lỗi ḿnh; nói việc xưa nay, khen chê nầy nọ.

Khoe khoang giàu có, nhục mạ người nghèo; xua đuổi tăng ni, chửi mằng tôi tớ.

Lời khen thuốc độc, lời khéo tiếng tiêu; tô vẽ điều sai, nói không thành có.

Oán than lạnh nóng, phỉ nhổ non sông; hí luận pḥng tăng, ồn ào điện Phật.

Những tội như thế, vô lượng vô biên, nhiều như cát bụi, đếm không thể hết. Đến khi mạng chung, vào ngục cắt lưỡi, trâu sắt cày măi, đồng sôi rót măi. Báo địa ngục hết, vạn kiếp mới sinh. Nếu được làm người, lại bị bịnh câm. Nếu không sám hối, làm sao tiêu trừ. Nay ở trước Phật, sám hối tất cả.

(Chuông - Lạy)

 

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

 

Nguyện thứ nhất: Ăn no vị vô thượng

Nguyện thứ hai: Mữa hết tanh thế gian

Nguyện thứ ba: Biện luận trừ mê hoặc

Nguyện thứ tư: Vui thuyết độ quần sanh

Nguyện thứ năm: Chuyển kho Pháp vô tận

Nguyện thứ sáu: Thâm nhập Pháp lưu khuynh

Nguyện thứ bảy: Sớm với Đại Ngu mửa

Nguyện thứ tám: Lâm Tế mau hét cùng

Nguyện thứ chín: Rộng dài cùng lưỡi Phật

Nguyện thứ mười: Thanh tịnh tựa trời xanh

Nguyện mười một: Thế gian không câm, ngọng

Nguyện mười hai: Cày lưỡi hết thi hành.

 

Hoặc:

 

Vị vô thượng nguyện ăn no

Vị tanh trần thế mửa cho sạch toàn

Biện tài trừ hoặc thế gian

Luôn vui thuyết pháp chúng sanh độ nhiều

Chuyển kho vô tận cao siêu

Nguyện hấp thụ hết khuynh lưu Pháp mầu

Nguyện được cái mửa Đại Ngu

Hét cùng Lâm Tế phá đời u mê

Rộng dài lưỡi Phật trùm che

Tịnh thanh như thể trời hè không mây

Ngọng, câm vắng sạch cơi nầy

Nguyện tội cày lưỡi từ đây không c̣n.

 

(Chuông - Lạy)

 

 

THỨ NĂM: SÁM HỐI TỘI CỦA CĂN THÂN.

 

Chí tâm sám hối:

Đệ từ chúng con, từ vô thủy kiếp, cho đến ngày nay, bỏ mất bản tâm, không biết đường chánh, đọa ba đường ác, do (sáu) căn sai lầm. Nếu không sám hối, đợi đến ngày sau, khó tránh ân hận.

(Chuông - Lạy)

 

Nghiệp của căn thân:

Tinh cha huyết mẹ giả hợp mà thành, năm tạng trăm xương cùng nhau kết tụ. Chấp làm thân ta, quên mất Pháp thân. Do giết, trộm, dâm, tạo thành ba nghiệp.

(Chuông - Lạy)

 

Nghiệp về sát sanh:

Thường hay bạo ngược, không khởi ḷng thương; tàn hại bốn loài, không biết một thể.

Lỡ hay cố giết, tự hay sai người; hoặc nhờ thầy pháp, làm việc yểm đảo.

Hoặc tạo thuốc độc làm hại sanh linh; làm việc nhẫn tâm, không ḷng thương vật.

Hoặc đốt núi rừng, hoặc lấp suối khe; giăng vơng giăng lưới, thả ưng lùa chó.

Thấy nghe vui theo, khởi trong ư nghĩ; cử động di chuyển, không ǵ không tội.

(Chuông - Lạy)

 

Nghiệp về trộm cắp:

Thấy của cải người, liền khởi tư tâm. Phá khóa mở niêm, móc túi nạy tráp.

Thấy của thường trụ, nổi ḷng tham muốn, trộm cắp của cải, không sợ Thần giận.

Không chỉ vàng ngọc mới là tội lớn, ngọn cỏ cây kim cũng thành nghiệp trộm.

(Chuông - Lạy)

 

Nghiệp về tà dâm:

Ḷng mê thanh sắc, mắt đắm điểm trang, chẳng ngại liêm trinh, vạy sinh ḷng dục.

Hoặc nơi đất tịnh, điện Phật, pḥng tăng, trai gái đụng nhau, cùng nhau cười giỡn.

Đùa hoa ném quả, đạp chân kề vai. Khoét ngạch leo tường, thảy đều nghiệp dâm.

Các tôi như thế, vô lượng vô biên. Đến khi mạng chung, đọa vào địa ngục, nam ôm cột đồng, nữ nằm giường sắt, vạn kiếp mới sinh, lại chịu tội báo. Nếu không sám hối, làm sao tiêu trừ. Nay ở trước Phật, sám hối tất cả.

(Chuông - Lạy)

 

 

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

Nguyện thứ nhất: Mau thành được tuệ mệnh

Nguyện thứ hai: Thể tướng hóa thành chân

Nguyện thứ ba: Gieo thân cầu Pháp lớn

Nguyện thứ tư: Vào lửa kiếm thâm nhân

Nguyện thứ năm: Đốt thân báo ân Phật

Nguyện thứ sáu: Gơ tủy báo sư ân

Nguyện thứ bảy: Cho đầu không luyến tiếc

Nguyện thứ tám: Khoét mắt cũng coi thân

Nguyện thứ chín: Xông hương không ưa thích

Nguyện thứ mười: Cắt thịt chẳng nổi sân

Nguyện mười một: Đời đời không vướng ái

Nguyện mười hai: Thế thế xa bụi trần.

 

Hoặc:

 

Nguyện mau mạng tuệ viên thành

Nguyện cho thể tướng chóng thành chân thân

Gieo thân cầu Pháp chính chân

Nguyện vào trong lửa, thâm nhân tầm cầu

Đốt thân báo Phật ân sâu

Ơn Thầy đền đáp gơ vào tủy xương

Xin đầu, cho chẳng vấn vương

Người đến khoét mắt cũng thành người thân

Xông hương ướp xạ chẳng cần

Có ai cắt thịt xẻo thân không hờn

Đời đời không vướng yêu thương

Sinh sinh lánh được thế gian ồn ào.

 

(Chuông - Lạy)

 

 

THỨ SÁU: SÁM HỐI TỘI CỦA CĂN Ư.

 

Chí tâm sám hối:

Đệ từ chúng con, từ vô thủy kiếp, cho đến ngày nay, bỏ mất bản tâm, không biết đường chánh, đọa ba đường ác, do (sáu) căn sai lầm. Nếu không sám hối, đợi đến ngày sau, khó tránh ân hận.

(Chuông - Lạy)

 

Nghiệp của ư căn:

Theo duyên suy nghĩ chẳng lúc nào ngưng. Vướng mắc t́nh trần, che tâm chấp tướng.

Như tằm làm kén, trói rồi lại trói. Như bướm gặp đèn, tự thiêu tự đốt.

Mê mờ không biết, vọng điên đảo sinh.

Rối loạn tâm cang, do v́ ba độc.

(Chuông - Lạy)

 

Tội về tánh tham:

Âm mưu ganh ghét, keo kiệt lọc lừa. Vốn mười lời ngh́n, thấy c̣n chưa đủ.

Của cải như sông, tâm như chén rỉ, đổ vào như không, nên ḷng không thỏa.

Thóc đầy tiền mục, không giúp người nghèo; lượt lụa chồng chất, chưa từng cấp giúp.

Lấy người hàng trăm không cho là nhiều, tốn ḿnh một đồng cho là hao lớn.

Trên từ châu báu dưới đến vải gai, kho lẫm chất đầy, chưa từng bố thí.

Sự sự việc việc, ngày tính đêm lo, khổ tâm mệt trí, đều từ nghiệp tham.

(Chuông - Lạy)

 

Tội về tánh sân:

Tham là căn bản, lửa sân tự đốt; mắt trợn miệng quát, đốt tan ḥa khí.

Chẳng chỉ người đời, mà cả nhà tu; kinh luận tranh dành, lại qua công kích.

Chê mắng sư trưởng, chửi rủa cha mẹ; cỏ nhẫn thiêu vàng, lửa độc rực cháy.

Nói ra tổn vật, cất tiếng hại người; không nghĩ Phật từ, không giữ giới luật.

Bàn Thiền như Thánh, đối cảnh như ngu; tuy ở cửa Không, không chút vô ngă.

Như cây sinh lửa, lửa phát đốt cây, những tội như trên đều do nghiệp giận.

(Chuông - Lạy)

 

Tội về tánh si:

Căn tính ngu độn, ư thức mê mờ; không biết trên dưới, không phân thiện ác.

Giết gấu đứt tay, chặt cây hại  ḿnh; chửi Phật lănh họa, phun trời lấm mặt.

Quên ơn quên đức, bỏ nghĩa bỏ nhân; không xét không nghĩ đều do si nghiệp.

(Chuông - Lạy)

 

Các tội như vậy, rất nặng rất sâu, đến khi mạng chung, đọa vào địa ngục. Trải ngàn ức kiêp, mới được thọ sinh. Nếu được thọ sinh, lại thành ngu độn. Nếu không sám hối, làm sao tiêu trừ. Nay ở trước Phật, sám hối tất cả.

(Chuông - Lạy)

 

 

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

 

Nguyện thứ nhất: Nguồn linh thường trong lặng

Nguyện thứ hai: Tạng thức dứt theo duyên

Nguyện thứ ba: Khối nghi được phá vỡ

Nguyện thứ tư: Trăng định măi măi tṛn

Nguyện thứ năm: Các pháp không sinh, diệt

Nguyện thứ sáu: Lưới ái hết gieo phiền

Nguyện thứ bảy: Suy xét hành thập địa

Nguyện thứ tám: Nghe rơ bỏ tam thiên

Nguyện thứ chín: Tâm viên thôi khuấy động

Nguyện thứ mười: Ư mă hết đảo điên

Nguyện mười một: Rộng nhớ lời Phật dạy

Nguyện mười hai: Vui thích Tổ sư Thiền.

 

Hoặc:

 

Nguyện thường trong lặng linh nguyên

Nguyện cho tạng thức phan duyên không c̣n

Khối nghi phá vỡ hoàn toàn

Nguyện mặt trăng định được tṛn trịa luôn

Nguyện các pháp chẳng diệt, sinh

Không c̣n lưới ái nhốt ḿnh vào trong

Xét hành Thập Địa vuông tṛn

Tam Thiên nghe rơ ḷng không hướng về

Tâm lăng xăng lặng bốn bề

Ư rong ruỗi nguyện không hề khởi lên

Lời Phật rộng nhớ không quên

Được vui với Tổ Sư Thiền măi thôi.

 

(Chuông - Lạy)

 

 

CHÍ TÂM KHUYẾN THỈNH

 

Khuyến thỉnh ba đời mười phương Phật

Cùng chư Bồ tát, Thánh Hiền Tăng

Rộng mở tâm từ bi vô lượng

Chứng giám qua bờ cho chúng sanh.

(Chuông - Lạy)

 

CHÍ TÂM TÙY HỈ

 

Con nay theo Phật ḷng hoan hỉ

Gốc tội chí thành sám hối luôn

Nguyện được sớm lên thang Thập Địa

Quyết không thối chuyển Bồ đề tâm.

(Chuông - Lạy)

 

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

 

Chúng con quay về nương Thánh chúng

Hết ḷng đảnh lễ đấng Từ Tôn

Công đức bao nhiêu xin hồi hướng

Nguyện cho Chánh Giác được viên tṛn.

(Chuông - Lạy)

 

TÂM KINH BÁT NHĂ.

 

BA QUY Y.

sen 5 OK2