B15-JsLo OK

BẢO KÍNH TAM MUỘI CA

Động Sơn Lương Giới

 

220px-Dongshan_Liangjie_Image_Zen

 

1. Giáo pháp như thị, Phật, Tổ mật truyền.

Nay ngươi nhận được, Nên gắng giữ ǵn.

Chén bạc đựng tuyết, Trăng sáng che c̣.

Giống nhưng không đồng, Để chung biết khác.

Ư không nơi lời, Theo cơ mà khởi.

11. Động thành sập bẫy, Sai tạo hối tiếc.

Bỏ, giữ đều sai, Như tụ sắt nóng.

Dùng lời hay đẹp, Liền nhuộm thành dơ.

Giữa đêm sáng tỏ, Buổi sáng không sương.

Thành tắc cho vật, Nhổ trừ các khổ.

21. Tuy không thế tục, Không phải không lời.

Như nh́n gương quí, H́nh ảnh thấy nhau,

Anh không phải nó, Nó thật là anh.

Như đứa anh nhi, Năm thứ đầy đủ,

Không đến không đi, Không dậy không dừng,

31. "Ba ba hoa hoa", Có lời? Không lời?

Rốt chẳng có ǵ, V́ lời không đúng.

Hai (quẻ) ly sáu hào, Âm, dương tương tác.

Xếp lên thành ba, Biến hóa thành năm.

Như năm vị hương, Như chày kim cương.

41. Trong Chính ḥa hợp, Trống, ca nhịp nhàng.

Rơ Tông, rơ lối, Hợp xứ, hợp đường.

Kính cẩn ắt tốt, Không thể khác được.

Tính Chân vi diệu, Không thuộc mê, ngộ.

Theo thời, theo duyên, Tịch tĩnh sáng láng.

51. Nhỏ không chỗ trống, Lớn không chỗ chứa.

Sai một mảy lông, Liền hết ḥa hợp.

V́ có mau, chậm, Nên lập tông, thú.

Tông, thú phân rồi, Bèn thành khuôn phép.

Rơ tông, đạt thú, Chân Thường lưu thông.

61. Ngoài lặng trong động, Ngựa buộc, chuột ẩn.

Thánh xưa thương xót, Tạo pháp đàn độ.

Theo sự điên đảo, Từ đen làm trắng.

Tưởng điên đảo diệt, Nhận rơ được tâm.

Muốn theo người xưa, Hăy noi người xưa.

71. Phật xưa thành đạo, Mười kiếp tu quán.

Như cọp theo mồi, Như ngựa đau chân.

Có ngươi hạ liệt, Bàn quí, vật sang.

Có người khác thường, Như li, trâu trắng.

Tài mạnh, tinh xảo, Bắn trúng trăm bộ.

81. Hai tên gặp nhau, Mạnh, khéo nào dự?

Người gỗ hát ca, Gái đá nhảy múa.

Không t́nh, không thức, Sao có nghĩ lo?

Thần phụng sự vua, Con thuận lời cha.

Không thuận không hiếu, Không phụng không giúp.

91. Hạnh ngầm, dụng kín, Như ngu, như đần.

Cứ hành như thế, Gọi Chủ trong Chủ.

 

Thị Giới dịch.

 

-------

 

             CHÚ THÍCH

 

1.   GIÁO PHÁP NHƯ THỊ, PHẬT, TỔ MẬT TRUYỀN

*(Bảo Kính Tam Muội (BKTM) hay Cái Thấy Như Thị được Phật, Tổ truyền không gián đoạn. Đó là cái Tâm trống không không biết mà bao trùm và soi chiếu mọi hiên tượng. Gương tâm nầy không có bề mặt nên soi là soi ở trong, mọi pháp đều ở trong.)

NAY NGƯƠI NHẬN ĐƯỢC, NÊN GẮNG GIỮ G̀N.

CHÉN BẠC ĐỰNG TUYẾT, TRĂNG SÁNG CHE C̉.

GIỐNG NHƯNG KHÔNG ĐỒNG, ĐỂ CHUNG BIẾT KHÁC.

*(Chủ và Khách là Một, nhưng chủ không phải là khách, khách không phải là chủ - không phải là một thứ ḥa trộn).

Ư KHÔNG NƠI LỜI, THEO CƠ MÀ KHỞI.

11. ĐỘNG THÀNH SẬP BẪY, SAI TẠO HỐI TIẾC.

BỎ, GIỮ ĐỀU SAI, NHƯ TỤ SẮT NÓNG.

*(Giữ Trung Đạo)

DÙNG LỜI HAY ĐẸP, LIỀN NHUỘM THÀNH DƠ.

GIỮA ĐÊM SÁNG TỎ, BUỔI SÁNG KHÔNG SƯƠNG.

*(Tinh tinh minh minh. Rơ sáng không qua trí phân biệt)

THÀNH TẮC CHO VẬT, NHỔ TRỪ CÁC KHỔ.

*(Tắc: phép tắc)

21. TUY KHÔNG THẾ TỤC, KHÔNG PHẢI KHÔNG LỜI.

*(Ngôn ngữ không thể diễn tả (câu 9, 15), nhưng các bậc Thầy trí tuệ có thể dùng ngôn ngữ để dẫn vào)

NHƯ NH̀N GƯƠNG QUÍ, H̀NH ẢNH THẤY NHAU.

ANH KHÔNG PHẢI NÓ, NÓ THẬT LÀ ANH.

*(Gương quí: cái thấy vô phân biệt tức BKTM. Ở trong gương đó, thấy rơ tánh của pháp giới là tánh của tâm)

NHƯ ĐỨA ANH NHI, NĂM THỨ ĐẦY ĐỦ.

*(Năm thứ: sắc, thọ, tưởng, hành, thức có đủ nơi đứa trẻ mới sinh, cũng như BKTM hay Tánh Giác vốn có nơi mỗi chúng sanh.)

KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI, KHÔNG DẬY KHÔNG DỪNG.

*(Cũng như không dơ, không sach, không tăng, không giảm)

31. "BA BA HOA HOA", CÓ LỜI? KHÔNG LỜI?

*(Ba ba hoa hoa: tiếng trẻ con nói)

RỐT CHẲNG CÓ G̀, V̀ LỜI KHÔNG ĐÚNG.

*(Cái đó không diễn tả được bằng lời).

HAI LI SÁU HÀO, ÂM, DƯƠNG TƯƠNG TÁC,

*(Hai quẻ Li gồm sáu hào)

XẾP LÊN THÀNH BA, BIẾN HÓA THÀNH NĂM,

NHƯ NĂM VỊ HƯƠNG, NHƯ CHÀY KIM CƯƠNG.

*(Câu 35-38: Sự biến hóa của các hào trong 2 quẻ Li. Năm sự biến hóa trong 2 quẻ Li, năm vị hương, và năm vị trí của chày Kim cương để nói về 5 vị Chủ và Khách: 1) Chủ đối diện với Khách 2) Khách đối diện với Chủ 3) Chủ trở về với Chủ 4) Khách trở về với Chủ 5) Chủ Khách hơp nhất.)

41. CHÍNH, TRUNG H̉A HỢP; TRỐNG, CA NHỊP NHÀNG.

*(Trong BKTM, Chân và Tục, Chủ và Khách ḥa hợp giống như tiếng trống và lời ca ăn khớp nhau)

RƠ TÔNG, RƠ LỐI; HỢP XỨ, HỢP ĐƯỜNG.

*(Khi đă rơ Tông chỉ, tức ở trong Cái Thấy Như Thị (BKTM)  th́ những việc làm đều hài ḥa, xứng hợp tức "xứng Tánh tác Phật sự")

KÍNH CẨN ẮT TỐT, KHÔNG THỂ TRÁI PHẠM.

TÍNH CHÂN VI DIÊU; KHÔNG THUỘC MÊ, NGỘ.

THEO THỜI, THEO DUYÊN; TỊCH TĨNH SÁNG LÁNG.

51. NHỎ KHÔNG CHỖ TRỐNG, LỚN KHÔNG CHỖ CHỨA.

* (47-52: Nói về BKTM, Tánh Giác. Tánh Giác có hai thuộc tính là tánh sáng và tánh không. Tánh sáng và tánh không nh́n thấy thế giới là tướng không tức như huyễn.)

SAI MỘT MẢY LÔNG, LIỀN HẾT H̉A HỢP.

V̀ CÓ MAU, CHẬM, NÊN LẬP TÔNG, THÚ.

TÔNG THÚ PHÂN RỒI, BÈN THÀNH KHUÔN PHÉP.

*(Tông là nền tảng, cốt lơi; Thú là sự hướng đến. Tông thú là đường hướng, khuôn phép để đi vào cốt lơi)

RƠ TÔNG, ĐẠT THÚ, CHÂN THƯỜNG LƯU THÔNG.

*(Như 43-44)

61. NGOÀI LẶNG TRONG ĐỘNG, NGƯA BUỘC, CHUỘT ẨN.

*(Ngoài lặng trong động th́ chỉ giống như ngựa bị buộc, chuột chạy trốn. Ngựa thả ra th́ lại chạy nhảy, chuột không người th́ lại ra quậy phá. Tu cốt vào được gốc tức là vào được tánh Giác hay BKTM, và ở đó mà tu.)

THÁNH XƯA THƯƠNG XÓT, TẠO PHÁP ĐÀN ĐỘ.

THEO SỰ ĐIÊN ĐẢO, TỪ ĐEN LÀM TRẮNG.

TƯỞNG ĐIÊN ĐẢO DIỆT, NHẬN RƠ ĐƯỢC TÂM.

*(Vọng tưởng không c̣n th́ chân tâm hiện. Để diệt vọng tưởng, Phật dạy Pháp Không, gồm: tánh Không, tướng Không và tâm Không. Các pháp môn đều lập trên Pháp Không nầy.)

MUỐN THEO NGƯỜI XƯA, HĂY NOI NGƯỜI XƯA.

71. PHẬT XƯA THÀNH ĐẠO, MƯỜI KIẾP TU QUÁN.

*(Đốn ngộ tiêm tu. Đốn ngộ là nhận ra BKTM. Tiệm tu là tu trong BKTM)

NHƯ CỌP THEO MỒI, NHƯ NGỰA ĐAU CHÂN.

*(Chỉ sự toàn tâm. Cọp theo mồi th́ để toàn tâm ŕnh rập, ngựa đau chân th́ bước đi cẩn thận)

CÓ NGƯƠI HẠ LIỆT, BÀN QUÍ, VẬT SANG.

CÓ NGƯỜI KHÁC THƯỜNG, NHƯ LI, TRÂU TRẮNG.

TÀI MẠNH, TINH XẢO, BẮN TRÚNG TRĂM BỘ.

*(77-80: Li, trâu trắng chỉ cho sự nhanh lẹ, tinh tế, thuần thục. Người nhặm lẹ tu theo giáo pháp Đốn ngộ, tức nhận ra BKTM rồi tu)

81. HAI TÊN GẶP NHAU, MẠNH, KHÉO NÀO DỰ?

*(Vào trong chỗ đó rồi th́ không c̣n việc mạnh mẽ hay tài khéo, nhanh nhẹn hay chậm lụt)

NGƯỜI GỖ HÁT CA, GÁI ĐÁ NHẢY MÚA.

*(Trở thành như người gỗ, gái đá tức không c̣n thọ tưởng nhưng không vô tri vô giác mà rất linh động, như có vị Thiền sư nói: Đầu lâu con mắt sáng, củi khô chứa niềm vui)

KHÔNG T̀NH, KHÔNG THỨC, SAO CÓ NGHĨ LO?

*(Ở trong đó, thọ tưởng không c̣n th́ cũng hết sự tính toán, so đo)

THẦN PHỤNG SỰ VUA, CON THUẬN LỜI CHA.

KHÔNG THUẬN KHÔNG HIẾU, KHÔNG PHỤNG KHÔNG GIÚP.

*(Mọi hành hoạt trong đời sống đều hài ḥa, tự nhiên, vô ngă)

91. HẠNH NGẦM, DỤNG KÍN, NHƯ NGU, NHƯ ĐẦN.

CỨ HÀNH NHƯ THẾ, GỌI CHỦ TRONG CHỦ.

*(Lúc nào cũng ở trong Bảo Kính Tam Muội. Tu như vậy gọi là Chủ trong Chủ: Không c̣n phân biệt Chủ-Khách, Thể và Dụng là một, Chân và Tục không hai. Đó là tu trong MỘT. Thầy thường dạy: Sóng là nước, Một là tất cả)

 

Thị Giới.

 

 

sen 5 OK2