B15-JsLo OK

BÀI TÁN TỌA THIỀN

(Tọa Thiền Ḥa Tán)

Bạch Ẩn Huệ Hạc

 

 

 

 

Chúng sanh vốn là Phật

Như nươc và giá băng

Không băng rời khỏi nước

Không Phật rời chúng sanh

 

Sát bên mà không biết

Thương thay t́m chốn xa

Như kẻ ở trong nước

Khóc than ḿnh khát khô.

 

Giống như con nhà giàu

Lạc vào đám cùng khổ.

Do si tối mê mờ

Chúng sanh ch́m sáu chỗ

Lang thang quanh quẩn hoài

Luân hồi không lối mở.

 

Pháp môn Thiền Đại Thừa

Tối thắng không ǵ hơn

Sám hối và Niệm Phật

Ba la mật sáu đường

Cùng vô số hạnh khác

Thảy đều quy về nương.

 

Công đức một lần Thiền

Diệt trừ vô lượng tội

Cơi Tịnh độ hiện tiền

Đường ác nào dẫn lối?

 

Một lần nghe Pháp đó

Với tâm ư khiêm cung

Tán dương và tin nhận

Được công đức không cùng.

 

Công đức nhiều lần hơn

Khi quay về tự tánh

Biết tự tánh không tánh

Ĺa hí luận, vào chơn.

 

 

Rơ nhân quả nhất như

Không-hai và không-ba

Tướng là tướng-không-tướng

Đến đi tại nơi ta.

 

Rơ niệm, niệm-vô-niệm

Ca, múa đều Pháp âm

Bốn Trí trăng tṛn sáng

Tam muội vô biên không.

 

C̣n ǵ để cầu mong?

Tịch diệt ngay trước mắt

Cơi nầy cơi bông sen

Thân nầy là thân Phật.

 

Thị Giới dịch.

 

sen 5 OK2