B15-JsLo OK

THẢO AM CA

(BÀI CA AM CỎ)

THIỀN SƯ THẠCH ĐẦU HY THIÊN

Thach Dau Hi Thien

 

 

 

Ta kết thảo am không ǵ quí

Ăn xong thong dong lui về nghỉ

Khi mới làm xong cỏ tranh tươi

Ở rồi rốt là cỏ tranh phủ

Người ở trong am giữ thường tại

Không ở khoảng giữa, không trong, ngoài

Người trụ chỗ ở, ta không trụ

Người mến chỗ ở, ta th́ không

Am tuy nhỏ chứa pháp giới

Lăo già phương trượng thông tướng, thể

Bồ tát thượng thừa không nghi ngờ

Bậc trung hạ căn nghe quái dị

Xin hỏi am nầy hoại hay không?

Hoại cùng không hoại, chủ xưa ở

Không ở nam bắc với đông tây

Nền móng vững bền quan trọng nhất

Dưới tùng xanh, sáng vào song

Điện ngọc, lầu châu không sánh được

Áo nạp choàng đầu vạn sự dừng

Lúc nầy sơn tăng đều không hiều

Ở am nầy, thôi t́m (giải) thoát

Nào khoe địa vị, t́m người bán

Hồi quang phản chiếu rồi quay về

Linh căn lồng lộng không lui, tới

Gặp Tổ sư, gần lời dạy

Kết am cỏ, đừng thối lui

Trăm năm dứt bỏ mặc tung hoành

Dang tay mà đi không tội lỗi

Ngàn loại lời, vạn bàn giải

Chỉ cốt dạy anh chỗ không mê

Muốn biết người bất tử trong am

Há rời bỏ đi túi da đó!

(Thị Giới dịch)

***

(吾結草庵無寶貝,飯了從容圖睡快。成時初見茅草新,破後還將茅草蓋。
住庵人,鎮常在。不屬中間與內外。世人住處我不住,世人愛處我不愛。
庵雖小,含法界。方丈老人相體解。上乘菩薩信無疑,中下聞之必生怪。
問此庵,壞不壞。壞與不壞主元在。不居南北與東西,基址堅牢以為最。
青松下,明窗內。玉殿朱樓未為對。衲帔幪頭萬事休,此時山僧都不會。
住此庵,休作解。誰誇鋪席圖人買。迴光返照便歸來,廓達靈根非向背。
遇祖師,親訓誨。結草為庵莫生退。百年拋卻任縱橫,擺手便行且無罪。
千種言,萬般解。只要教君長不昧。欲識庵中不死人,豈離而今這皮袋。

Ngô kết thảo am bảo bối

Phạn liễu thung dung đồ thuỵ khoái

Thành th́ kiến mao thảo tân

Phá hậu hoàn tướng mao thảo cái

Trú am nhân, trấn thường tại

Bất thuộc trung gian dữ nội ngoại

Thế nhân trú xứ ngă bất trú

Thế nhân ái xứ ngă bất ái

Am tuy tiểu, hàm pháp giới

Phương trượng lăo nhân tướng thể giải

Thượng thừa B tát tín nghi

Trung hạ văn chi tất sinh quái

Vấn thử am, hoại bất hoại

Hoại dữ bất hoại chủ nguyên tại

Bất nam bắc dữ đông tây

Cơ chỉ kiên lao vy tối

Thanh tùng hạ, minh song nội

Ngọc điện châu lâu vị vy đối

Nạp ấp mông đầu vạn sự hưu

Thử thời sơn tăng đô bất hội

Trú thử am, hưu tác giải

Thùy khoa phô tịch đồ nhân măi

Hồi quang phản chiếu tiện quy lai

Khuếch đạt linh căn phi hướng bối

Ngộ Tổ sư, thân huấn hối

Kết thảo vy am mạc sinh thoái

Bách niên phao khước nhậm tung hoành

Bài thủ tiện hành thả tội

Thiên chủng ngôn, vạn bàn giải

Chỉ yếu giáo quân trường bất muội

Dục thức am trung bất tử nhân

Khởi ly nhi kim giá đại.)

 

 

sen 5 OK2