GƯƠNG THIỀN (Thiền Gia Quy Giám)
Ngữ lục của ngài Tây Sơn Đại Sư của nước Cao Ly (Hàn Quốc). Thị Giới Việt dịch
NXB Thời Đại (Việt Nam)


Thiền Gia Quy Giám được ngài Tây Sơn Đại Sư, một vị Thiền Sư ngộ đạo lại học rộng nhớ nhiều, từng hoạt động trong nhiều môi trường và hoàn cảnh, viết ra để dạy đệ tử thuộc nhiều căn cơ. Do đó, ngài đă dùng những phương tiện thiện xảo để dẫn vào Nhứt Vị hay Nhứt Tâm của Phật, Kiến Tánh của Tổ, mở cửa cho sự thành tựu Giới Định Huệ và lục độ, vạn hạnh.

Nội dung của Thiền Gia Quy Giám có thể được tóm tắt bằng lời của Đại sư viết trong phần kết luận cuốn sách: “Toàn giáo pháp bắt đầu với cái không thể gọi tên tả h́nh, kết thúc với việc không c̣n tri giải. Bao nhiêu vướng mắc, một câu phá hết” và “Trước sau một nghĩa, giữa nêu vạn hạnh.”

Trong nhiều thế kỷ cho đến ngày nay, Thiền Gia Quy Giám đă được coi như cẩm nang tu học của tăng, ni và cư sĩ ở Đại Hàn, Trung Hoa, Nhật Bản cả trong Thiền lẫn Giáo.
ĐỂ SỐNG ĐỜI SỐNG CÓ Ư NGHĨA
Dalai Lama. Nguyên Hảo (Thị Giới) Việt dịch theo bản tiếng Anh "How To Practive The Way To A Meaningful Life"
NXB Về Nguồn. NXB Phương Đông tái bản lần 1 (Việt Nam)


Là con người, tất cả chúng ta chia sẻ niềm mong muốn chung là có một cuộc sống hạnh phúc và có ư nghĩa. Theo đức Dalai Lama, khả năng t́m thấy sự hoàn thiện chân thật sẵn có trong mỗi chúng ta. Trong cuốn sách đặc biệt nầy, nhà lănh đạo tinh thần và thế tục của Tây Tạng, người đă được giải Nobel Ḥa B́nh cũng là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất, giúp người đọc bước vào con đường đưa đến giác ngộ với sự soi sáng tuyệt vời về trí tuệ vuợt thời gian của ngài và một chỉ dẫn dễ dàng cho sự tu tập hằng ngày.

ĐỂ SỐNG ĐỜI SỐNG CÓ Ư NGHĨA

Được chia thành một chuổi những bước rơ rệt đưa hành giả tiến đến giác ngộ, Để Sống Đời Sống Có Ư Nghĩa là một người bạn trung thành trên con đường tu tập giới, định và huệ. Cuốn sách nầy sẽ hướng dẫn bạn trong việc mở rộng tâm hồn, kiềm chế sự tổn hại, và duy tŕ tâm an định khi đức Dalai Lama chỉ cho bạn cách vượt qua những chướng ngại hằng ngày, từ ḷng nóng giận và tâm nghi ngờ đến ḷng ganh tỵ, sự bất an, và những tư tưởng tạo ra kết quả tiêu cực. Thấm nhuần tinh thần hoạt bát và hay vui đùa của đức Dalai Lama, Để Sống Đời Sống Có Ư Nghĩa cống hiến một cái nh́n thực tiễn vào tâm thức con người và vào những khát vọng sâu xa nhất nối kết tất cả chúng ta lại với nhau.

(Lời b́a sau của sách)
NGỮ LỤC BỒ ĐỀ ĐAT MA
Bồ Đề Đạt Ma - Nguyên Hảo (Thị Giới) dịch
NXB Về Nguồn. NXB Thiện Trí Thức tái bản lần thứ nhất (Việt Nam). NXB Phương Đông tái bản lần 2 (Việt Nam).


Gồm bản dịch tiếng Việt, bản Hán văn, bản phiên âm Hán-Việt, và chú thích các luận của ngài Bồ Đề Đạt Ma:
- Tứ Hạnh Quán
- Huyết Mạch Luận
- Ngộ Tánh Luận
- Phá Tướng Luận.
NHỮNG KỶ NGUYÊN ĐẦU CỦA ĐẠO PHẬT
Nguyên tác của Daisaku Ikeda, Nguyên Hảo (Thị Giới) dịch tiếng Việt
Nhà xuất bản Về Nguồn
Năm xuất bản: 2000

Dịch từ bản tiếng Anh "The First Mileage Of Buddhism" của Daisaku Ikeda.

Sách tŕnh bày chi tiết về sự phát triển của Phật Giáo ở Ấn Độ từ Phật cho đến thế kỷ thứ năm sau Tây lịch:

- Sự thành lập kinh điển Phật Giáo
- Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ.
- Vua A Dục.
- Vua Di Lan Đà.
- Sự giao lưu văn hóa giữa Đông và Tây.
- Sự khởi dậy của Phật Giáo Đại Thừa.
- Duy Ma Cật và Lư Tưởng Người Cư Sĩ.
- Sự thành h́nh kinh Pháp Hoa.
- Tinh thần kinh Pháp Hoa.
- Long Thọ và Thế Thân.


NHỮNG SÁCH KHÁC VỀ NGUỒN XUẤT BẢN


Tư Tưởng Bát Nhă
Bát Nhă Tâm Kinh và Đại Ấn
Hành Tŕnh Trong Cơi Chết
18 Vị Thánh Tăng Ấn Độ
Từ Điển Phật Học
Di Sản Phật Giáo